GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Godina IX - broj 14.            Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE

Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu

 

Članak 1.

 

            U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/21 i 8/22), u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

Redni broj

Rashodi

Plan za 2022. Prvi Rebalans

Novi plan za  2022. Drugi Rebalans

Indeks  % 

1

2

3

4

(4/3)

 

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

1.

Muzej grada Rijeke

 

 

 

 

Zaštita građe

250.000,00

368.800,00

147,52

2.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

 

Zaštita građe

0,00

61.000,00

0,00

 

Ukupno I.:

250.000,00

429.800,00

171,92

 

II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

 

 

 

Programi sustavne zaštite i očuvanja

 

 

 

1.

Obrt za trgovinu i upravljanje nekretnina Doring

 

 

 

 

Restauracija povijesne stolarije zgrade Strossmayerova 14 (glavna ulazna vrata pročelja)

50.000,00

50.000,00

100,00

2.

Rumat d.o.o.

 

Restauracija trokrilnih ulaznih vrata stambene zgrade Križanićeva 1, Rijeka

31.000,00

31.000,00

100,00

3.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

Obnova fontana u perivoju Guvernerove palače u Rijeci

75.000,00

75.000,00

100,00

4.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

 

Restauracija građe za stalni postav i restauracija ugrožene građe

40.000,00

40.000,00

100,00

5.

Megakop d.o.o.

 

Restauracija stubišta Zgrade Venutti, 1895.

26.000,00

26.000,00

100,00

6.

Rumat d.o.o.

 

Obnova – restauracija kamena i drvenih vrata glavnog ulaza u zgradu Trpimirova 6

60.000,00

60.000,00

100,00

7.

Sanja Horg Brumen

 

Restauracija glavnih i pomoćnih drvenih ulaznih vrata na višestambenoj zgradi M. Smokvine Tvrdog 6

31.000,00

31.000,00

100,00

8.

Tatjana Košir

 

Sanacija balkona na višestambenoj zgradi M. Smokvine Tvrdog 2, Rijeka

45.000,00

45.000,00

100,00

 

Programi znanstvenih istraživanja

 

 

9.

Udruga Istraživački i edukacijski centar Typeflow

 

Benja 2.0 – tjedan glagoljice 2022.

10.000,00  

10.000,00

100,00

10.

Udruga Istraživački i edukacijski centar Typeflow

 

Lukina škola glagoljice, tipografije i srednjovjekovnog tiskarstva (edukacijski serijal)

8.000,00  

8.000,00

100,00

11.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

Zaštita jezične raznolikosti u gradovima centralne Europe

8.000,00  

8.000,00

100,00

 

Nakladnički program

 

 

12.

Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke

 

Branko Fučić – povjesničar umjetnosti i kulture

7.000,00  

7.000,00

100,00

13.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

Zastave Rijeke: Monografija 200 godina borbe grada za pravo na svoju zastavu

9.000,00  

9.000,00

100,00

 

 

Ukupno II.:

 

400.000,00

400.000,00

100,00

 

III. Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja odjel gradske uprave za kulturu

 

 

 

 

Motorni brod Galeb

 

 

 

1.

Troškovi posade, priveza i režijski troškovi

121.700,00

121.700,00

100,00

2.

Troškovi za održavanje portala na Gradskom tornju (Gradska ura) u Rijeci

0,00

140.000,00

0,00

 

Ukupno III:

121.700,00

261.700,00

215,04

 

IV. Kapitalna ulaganja u objekte kulture i programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke

 

 

 

1.

Trg pul Vele Crikve

 

 

 

 

Monitoring Kosog tornja

40.000,00

40.000,00

100,00

2.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji pročelja H-objekt i zgradu Teatrina

314.200,00

263.200,00

83,77

3.

Kuća Colazio

 

Usluga izrade elaborata koji sadrži prijedlog prezentacije kuće Colazio na principiju u Rijeci

10.000,00

10.000,00

100,00

4.

Prezentacija zida na Trgu Ivana Klobučarića

 

Pripremne aktivnosti

50.000,00

50.000,00

100,00

5.

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU

 

Radovi na rekonstrukciji m/b Galeb te opremanje muzejskim postavom

6.092.000,00

5.731.200,00

94,08

6.

Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

 

Nastavak aktivnosti na projektu signalizacije i obilježavanja kulturne baštine

20.000,00

47.000,00

235,00

7.

Povežimo se baštinom EU

 

Pokretanje kulturno turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci

200.000,00

330.000,00

165,00

8.

Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

 

Nastavak programa izvođenja zaštitnih radova

50.000,00

50.000,00

100,00

 

Ukupno IV.:

6.776.200,00

6.521.400,00

96,24

 

V. Kapitalne donacije i pomoći:

 

 

 

1.

Dominikanski samostan

 

 

 

 

Radovi na sanaciji bivšeg augustinskog samostana u Rijeci

40.000,00

100.000,00

250,00

2.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta

840.000,00

550.000,00

65,48

3.

Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi grobnih mjesta u sklopu Liste prioriteta

52.100,00

52.100,00

100,00

4.

Lučka uprava Rijeka

 

Radovi na uređenju palače na Rivi 1

500.000,00

500.000,00

100,00

5.

Židovska općina Rijeka

 

Uređenje mrtvačnice

20.000,00

100.000,00

500,00

6.

Župa Sv. Romualda i Svih svetih

 

Sanacija zvonika na Crkvi Sv. Romualda i Svih svetih

0,00

85.000,00

0,00

 

Ukupno V:

1.452.100,00

1.387.100,00

95,52

 

Ukupno II-V:

8.750.000,00

8.570.200,00

97,95

 

SVEUKUPNO:

9.000.000,00

9.000.000,00

100,00

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/22-01/156

URBROJ: 2170-1-16-00-22-2

Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v.r.