GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Godina IX - broj 14.    Na temelju odredbe članaka 45. i 164. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

 

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

 

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/21 i 15/21 – u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2022. godinu u A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

 

*Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu se nalaze na dnu stranice*

 

KLASA: 024-01/22-01/155
URBROJ: 2170/1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu