GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 17. studenoga 2022.

Godina IX - broj 13.Na temelju članka 10. stavka 4. Pravilnika o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (“Narodne novine” broj 121/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, donio je 14. studenog 2022. godine

 

 

 

ODLUKU
o početku postupka vrednovanja
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka
za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine

 

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom pokreće postupak vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine (u daljnjem tekstu: Strategija).

 

 

Članak 2.

 

Postupak vrednovanja Strategije provest će se sukladno odredbama Pravilnika o postupku i metodologiju vrednovanja politike regionalnog razvoja (“Narodne novine” broj 121/15).

 

 

Članak 3.

 

Za Strategiju će se provesti sljedeće vrste vrednovanja:

– vrednovanje tijekom izrade,

– vrednovanje tijekom provedbe,

– vrednovanje nakon provedbe.

 

 

Članak 4.

 

Tijek postupka vrednovanja Strategije i opis poslova za provedbu vrednovanja utvrđen je Planom vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine, koji se nalazi u privitku (Privitak 1.) i čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

Članak 5.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o početku postupka vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021.-2027. godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/20).

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/109-27
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 14. studenog 2022.

 

GRADONAČELNIK
Marko Filipović, v.r.

 

 Privitak 1. Plan vrednovanja Strategije Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine