GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak 30. rujna 2022.

Godina IX - broj 11.Na temelju odredbe članka 88. i 168. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. rujna 2022. godine, donijelo je

 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU

 

I. OPĆI DIO

Članak 1.

                                                                                 

Proračun Grada Rijeke za prvo polugodište 2022. godine ostvaren je, kako slijedi:         

                                                    

*Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu se nalazi na dnu stranice*

 

KLASA: 024-01/22-01/117
URBROJ: 2170/1-16-00-22-2
Rijeka, 22. rujna 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu