GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak 30. rujna 2022.

Godina IX - broj 11.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18,11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. rujna 2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Plase

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra na nekretninama u k.o. Plase,  označenim kao k.č. broj 1278/2   površine 34 m2 i k.č. broj 1406/37 površine 57 m2, upisanim u z.k.ul. PI kao javno dobro, koje sukladno Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20-ispr.) i suglasnosti Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiji i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-0220-01/451, URBROJ: 2170/01-01-10-21-8 od 29. rujna 2021. godine predstavljaju dio građevne čestice manje zahtjevne zgrade-jugoistočne završne jedinice stambenog niza na adresi Škurinjska cesta 44.

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/114
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 22. rujna 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.