GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak 30. rujna 2022.

Godina IX - broj 11.Na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 71/06,121/13, 26/14 i 98/19), članka 25. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. rujna 2022. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o razrješenju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta
Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

I.

 

Razrješuje se Marin Blažević dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca danom 31. listopada 2022. godine.

 

 

Obrazloženje

 

Marin Blažević imenovan je Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke od 11.07.2019. godine intendantom Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.

Odluka o imenovanju Marina Blaževića za intendanta potvrđena je od strane Ministrice kulture dana 23.07.2019. godine.

Na sjednici Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka održane dana 02. kolovoza 2022. godine donesen je Prijedlog odluke o razrješenju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka Marina Blaževića zbog neusvojenog izvješća o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca na sjednici Gradskog vijeća održanoj 4. svibnja 2022.; zbog uvida u ravnateljske ugovore te naknadnih odluka i aneksa koji pogoduju privilegiranim pojedincima; zbog konstantnog neiznošenja istine na izravna traženja i upite članova Kazališnog vijeća o ugovorima i isplatama za vrijeme sudjelovanja na EPK; zbog rada izvan Kazališta bez traženja suglasnosti Kazališnog vijeća – koliko intendanta toliko i članova Uprave; zbog nagomilanih afera kojima je kumovao, u kojima je sudjelovao ili ih proizveo; zbog narušenog povjerenja između djelatnika i Uprave HNK Ivana pl. Zajca koje dovodi u pitanje nastavak poslovanja; zbog urušenog ugleda i nesagledive štete učinjene nacionalnoj kući Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.

Sukladno članku 35. stavak 1. Zakona o kazalištima, članku 44. stavku 2. točki 3. i 4. Zakona o ustanovama, članku 33. stavku 2. točki 3. i 4. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka te članku 25. stavak 3. Zakona o kazalištima i slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se odluka može pobijati tužbom pred nadležnim sudom u roku od trideset dana od dana zaprimanja ove odluke.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/108
URBROJ: 2170-1-16-00-22-10
Rijeka, 22. rujna 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.