GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak 30. rujna 2022.

Godina IX - broj 11.Na temelju članka 38. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. rujna 2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o poništenju 2. ponovljenog postupka davanja koncesije
na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje
usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija)

 

 

I.

 

Poništava se 2. ponovljeni postupak davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija), budući da do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.

 

II.

 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u 2. ponovljenom postupku davanja koncesije za predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija), KLASA: UP/I-612-01/22-01/1, URBROJ: 2170-1-06-00-22-4 zaključen 7. rujna 2022. godine, nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka nije predmet objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

III.

 

Novi postupak davanja koncesije iz točke I. ove Odluke, pokrenut će se u roku od najkasnije 180 dana od dana izvršnosti ove Odluke. 

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“ i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Na temelju članka 43.b stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21), a u vezi sa člankom 31. stavcima 1. i 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), raspisano je javno prikupljanje ponuda za davanje koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija).

Obavijest o namjeri davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija) objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2022/S 01K-0027694 od 12. srpnja 2022. godine.

Javno otvaranje ponuda održano je dana 25. kolovoza 2022. godine, s početkom u 13:30 sati te su na istom predstavnici Stručnog povjerenstva za koncesije za gospodarsko korištenje prostora Palače šećerane za dvije gospodarske namjene (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) utvrdili kako u propisanom roku za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna ponuda, kao što je navedeno u Zapisniku o otvaranju ponuda u 2. ponovljenom postupku davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija) KLASA: UP/I-612-01/22-01/1, URBROJ: 2170-1-06-00-22-3 od 25. kolovoza 2022. godine te u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda u 2. ponovljenom postupku davanja koncesije za predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija) KLASA: UP/I-612-01/22-01/1, URBROJ: 2170-1-06-00-22-4 zaključenom 7. rujna 2022. godine.

Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo je temeljem članka 16. stavka 12. točke 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), utvrdilo Prijedlog odluke o poništenju 2. ponovljenog postupka davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija / info centar / marketinška agencija), sukladno članku 38. stavku 1. točki 2. i stavku 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20).

Stoga je riješeno kao u izreci ove Odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Žalba na ovu Odluku se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja neposredno na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je, sukladno odredbi članka 405. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), obavezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije u roku za žalbu, na dokaziv način (s pozivom na evidencijski broj iz Dokumentacije za nadmetanje na adresu naznačenu za dostavu ponuda u toj Dokumentaciji).

Kada je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno davatelju koncesije.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana objave ove Odluke u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. 

 

KLASA: 024-01/22-01/108
URBROJ: 2170-1-16-00-22-10
Rijeka, 22. rujna 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.