GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak 30. rujna 2022.

Godina IX - broj 11.Na temelju članka 26. stavaka 2. i 10. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 19/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. rujna 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Rijeke

 

 

 

I. OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom osniva Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Savjet) te uređuje imenovanje Savjeta, djelokrug i način rada te prava i obveze članova Savjeta.

 

 

II. IMENOVANJE SAVJETA

 

Članak 2.

 

Savjet ima predsjednika i šest članova.

Članove Savjeta imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke, na prijedlog Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik), vodeći računa o stručnom iskustvu predloženih članova u području zaštite potrošača i javnih usluga u smislu zakona kojim se uređuje zaštita potrošača.

U radu Savjeta kao član sudjeluje predstavnik udruge za zaštitu potrošača koja djeluje na području grada Rijeke, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita potrošača.

 

Članak 3.

 

Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Savjeta.

Članu Savjeta mandat može prestati i prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:

– na osobni zahtjev,

– ako bude razriješen,

– ako prestane biti članom udruge za zaštitu potrošača,

– u slučaju smrti.

U slučaju kada članu Savjeta mandat prestane prije isteka vremena na koje je imenovan, novom članu Savjeta mandat traje do isteka mandata člana Savjeta umjesto kojeg je imenovan.

 

 

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA TE PRAVA I OBVEZE ČLANOVA SAVJETA

 

Članak 4.

 

Savjet daje mišljenje Gradonačelniku prije donošenja odluke o pravima i obvezama potrošača – korisnika javnih usluga u smislu zakona kojim se uređuje zaštita potrošača te ostalim propisima kojima se u Republici Hrvatskoj uređuje područje zaštite potrošača.

Zadaća Savjeta je očitovanje i davanje mišljenja o pružanju i cijeni javnih usluga koje se pružaju potrošačima za:

– distribuciju toplinske energije,

– javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju,

– obavljanje dimnjačarskih poslova,

– prijevoz putnika u javnom prometu,

– sakupljanje komunalnog otpada,

– usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

Mišljenje Savjeta obavezno se prilaže uz akt kojim Gradonačelnik daje suglasnost na promjenu cijene javne usluge.

Prije izmjene cijene javnih usluga iz stavka 2. ovoga članka, Savjet će razmotriti prijedlog te se o njemu očitovati.

Odluke Savjeta donose se na temelju materijala koji sadrži odgovarajuće elemente sukladno odredbama zakona kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

 

Članak 5.

 

Savjet zasjeda prema potrebi.

Sjednice Savjeta saziva predsjednik Savjeta, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti član Savjeta kojeg predsjednik na to ovlasti.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, sjednica Savjeta može se sazvati i na prijedlog najmanje četiri člana Savjeta.

 

Članak 6.

 

Dnevni red sjednice Savjeta predlaže predsjednik Savjeta.

Na sjednicama Savjeta raspravlja se i odlučuje o točkama koje se nalaze na dnevnom redu.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Savjeta najmanje sedam dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Savjeta se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.

 

Članak 7.

 

Stručne i administrativne poslove za rad Savjeta obavlja Odjel gradske uprave za komunalni sustav.

Predsjedniku Savjeta u obavljanju njegovih poslova i zadaća pomaže tajnik.

Tajnika Savjeta određuje pročelnik Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

 

Članak 8.

 

Savjet može započeti s radom ukoliko je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Savjet donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 9.

 

O radu na sjednici Savjeta vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i tajnik.

 

Članak 10.

 

Savjet je dužan o svom radu podnijeti izvješće Gradonačelniku jednom godišnje.

 

Članak 11.

 

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za rad u Savjetu u skladu s odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje pravo na naknadu za rad članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.

 

Članovi Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga imenovani sukladno Rješenju o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/21) nastavljaju s radom do donošenja odluke o imenovanju članova Savjeta sukladno članku 2. ove Odluke.

 

Članak 13.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Poslovnik o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (“Službene novine Grada Rijeke” broj 1/17 i 3/20).

 

Članak 14.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/115
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 22. rujna 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.