GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak 30. rujna 2022.

Godina IX - broj 11.Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o koncesijama (“Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. rujna 2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

Odobrava se nacrt ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke.

Nacrt ugovora iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Stručno povjerenstvo za koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke za provedbu svih radnji u postupku koje prethode donošenju odluke o davanju koncesije, odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/110
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 22. rujna 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Nacrt ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke