GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak 30. rujna 2022.

Godina IX - broj 11.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. rujna 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči

 

Članak 1.

 

Odlukom o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 2/01 i 26/08) stupio je na snagu Detaljni plan uređenja dijela naselja Srdoči (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana određena je odredbom članka 198. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Obveza izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20 – ispravak).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

– osiguranja preduvjeta za provođenje prostornih rješenja iz prostornih planova koji graniče s područjem obuhvata Plana,

– usklađenja prometnih rješenja i uvjeta gradnje s rješenjima i uvjetima gradnje utvrđenim Detaljnim planom uređenja stambenog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/09 i 51/13) i Detaljnim planom uređenja trgovačkog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08),

– usklađenja prometnih rješenja izgradnje rotora na križanju prometnica planskih oznaka GP1 (SU III) i OUV s prometnim rješenjima Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac,

– utvrđenja prostornih i ostalih uvjeta gradnje za gradnju građevina na građevnim česticama planskih oznaka 11P, 12P, 24 i 25, odnosno uvjeta za priključenje na javno prometnu površinu,

– utvrđenja prostornih i ostalih uvjeta gradnje dvojne građevine na građevnoj čestici planske oznake 24P,

– utvrđenja mogućnosti formiranja građevnih čestica za gradnju dvojnih i samostojećih građevina sukladno stvarnom vlasničkom stanju na građevnim česticama planskih oznaka 43P, 44P, 45P te drugim građevnim česticama po potrebi,

– osiguranja preduvjeta za zaštitu prostora i okoliša,

– utvrđenja prostornih, prometnih i drugih uvjeta za građevne čestice na području obuhvata Plana.

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 4.

 

Rotor na raskrižju ulica Miroslava Krleže i Dobriše Cesarića te produžetka Ulice Bartola Kašića čija je gradnja planirana Detaljnim planom uređenja stambenog područja Martinkovac nije u skladu s prometnim rješenjem Plana. S obzirom da zbog skučenosti prostora između postojećih zgrada i budućeg stambeno-poslovnog kompleksa, prometnim rješenjem nije moguće priključiti peti privoz rotoru, sekundarna pristupna prometnica planske oznake GP2 izgubila je svoju svrhu.

Detaljni plan uređenja trgovačkog područja Martinkovac donesen je nakon donošenja izmjene i dopune Plana i u svojem graničnom području sadrži novo prometno rješenje s kojim je potrebno uskladiti Plan.

Građevne čestice planskih oznaka 11P i 12P koje su planirane za obiteljsku gradnju ne mogu se priključiti na javno prometnu površinu radi imovinsko – pravnih odnosa i zahtjevne konfiguracije terena te je Izmjenama i dopunama Plana potrebno utvrditi uvjete za njihovo priključenje.   

Na građevnoj čestici planske oznake 24P, planira se gradnja dvojne višeobiteljske građevine te će se sukladno tome navedena čestica podijeliti na dvije građevne čestice planskih oznaka 24Pa i 24Pb. Kako u tom slučaju ne postoji zapreka za pristup građevnim česticama 24Pa i 24Pb sa strane postojeće prometnice planske oznake GP12, ista se ukida.

Građevne čestice 43P, 44P i 45P kao i neke druge građevne čestice  nisu formirane sukladno stvarnom vlasničkom stanju, pa s tim u svezi treba preispitati mogućnost ukidanja dijela sabirne prometnice planske oznake GP14.

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska polazišta:

-osigurati preduvjete za provođenje prostornih rješenja iz prostornih planova koji graniče s područjem obuhvata Plana,

– uskladiti prometno rješenje rotora na križanju prometnica planskih oznaka GP1 (SU III) i OUV s rješenjima iz Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac,

– osigurati priključenje građevnih čestica planskih oznaka 11P, 12P, 24 i 25 na javno prometnu površinu,

– utvrditi prostorne i ostale uvjete gradnje za gradnju dvojne građevine na građevnoj čestici planske oznake 24P,

– utvrditi mogućnost formiranja građevnih čestica za gradnju dvojnih i samostojećih građevina, sukladno stvarnom vlasničkom stanju na građevnim česticama planskih oznaka 43P, 44P, 45P te na nekim drugim građevnim česticama po potrebi,

– osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

 

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 6.

 

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

– idejnim projektnim rješenjima u području obuhvata Izmjena i dopuna Plana i kontaktnim područjima,

– Detaljnom planu uređenja trgovačkog područja Martinkovac,

– Detaljnom planu uređenja stambenog područja Martinkovac,

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Odjel.

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

Članak 7.

 

 Odgovarajuća stručna rješenja izraditi će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

 

VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za  izradu    Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana 

 

Članak 8.

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite, Rijeka,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka,

– Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb,

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,

– Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

– Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Rijeka,

– Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

– KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka,

– Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka,

– KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

 

IX. Rokovi

 

Članak 9.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:      

– za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke,

– za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana – rok od 8 dana,

– za izradu izvješća o javnoj raspravi nakon obrade mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti – rok od 15 dana od završetka javne rasprave,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana od provedbe javne rasprave.

 

X. Izvori financiranja

 

Članak 10.

 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava investitora.

 

XI. Završne odredbe

 

Članak 11.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izradi  Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Srdoči (“Službene novine Grada Rijeke” broj 9/18).

 

Članak 12.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/111
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 22. rujna 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.