GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak 30. rujna 2022.

Godina IX - broj 11.Na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 71/06,121/13, 26/14 i 98/19) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. rujna 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta
Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

 

I.

 

Za vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka imenuje se Bojan Šober.

 

 

II.

 

Imenovani će započeti s obavljanjem dužnosti danom 1. studenoga 2022. godine.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/108
URBROJ: 2170-1-16-00-22-11
Rijeka, 22. rujna 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.