GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak 30. rujna 2022.

Godina IX - broj 11.Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 12. stavka 3. Statuta javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 2. rujna 2022. godine, donio je

 

 

ODLUKU
o imenovanju članica Upravnog vijeća
javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku

 

 

 

I.

 

Za članice Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku od strane osnivača imenuju se:

– Martina Perhat

– Lara Badurina.

 

II.

 

Mandat članica Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/94-22
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 2. rujna 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.