GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak 30. rujna 2022.

Godina IX - broj 11.Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 43.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. rujna 2022. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o davanju koncesije
na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje
ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-
slastičarnica / caffe bar)

 

 

I.

 

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu  LEGIO CIBUS j.d.o.o., Mate Balote 18E, Rijeka, OIB: 26356250474 (u daljnjem tekstu: koncesionar), koncesiju na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica / caffe bar) – u daljnjem tekstu: koncesija.

 

II.

 

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u poslovnom prostoru smještenom na sjeveroistoku prizemlja zgrade Palače šećerane, ukupne površine 89,50 m2, koji se sastoji od dvije prostorije površine 29,60 m2 i 46,80 m2 te sanitarnog čvora površine 13,10 m2.

 

III.

 

Poslovni prostor iz točke II. ove Odluke dio je Palače šećerane koja je na temelju Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, KLASA: UP-I-612-08/02-01/311, URBROJ:532-10-1/8(JB)-02-2 od 28. svibnja 2002. godine, upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu nepokretnih kulturnih dobara kao zaštićeni spomenik kulture pod brojem Z-102 („Narodne novine“ broj 151/02), pod nazivom Zgrada bivše tvornice „Rikard Benčić“.

 

IV.

 

Koncesija se dodjeljuje na rok od 10 godina, koji teče od stupanja na snagu ugovora o koncesiji.

 

V.

 

Fiksni dio koncesijske naknade iznosi 64.440,00 kuna (bez PDV-a) godišnje, odnosno 5.370,00 kuna (bez PDV-a) mjesečno, dok varijabilni dio koncesijske naknade iznosi 3% godišnjeg prihoda od obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji.

Mjesečni iznos fiksnog dijela koncesijske naknade izračunava se kao umnožak ponuđene fiksne naknade od 60,00 kuna/m2 (bez PDV-a) i ukupne površine poslovnog prostora od 89,5 m2 koji se daje u koncesiju.

 

VI.

 

Koncesionar je obvezan, najkasnije na dan potpisivanja ugovora o koncesiji, dostaviti jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji za slučaj povrede ugovornih obveza, u iznosu od 100.000,00 kuna u obliku bankarske garancije ili depozita uplaćenog na poslovni račun Grada Rijeke.

 

VII.

 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: UP/I-612-01/22-01/2, URBROJ: 2170-1-06-00-22-5, zaključen 7. rujna 2022. godine, nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka nije predmet objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

VIII.

 

Konzervatorski uvjeti zaštite i očuvanja poslovnih prostora u Palači šećerane izdani od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, KLASA: 612-08/19-23/5852, URBROJ: 532-04-02-11/1-20-2, od dana 3. veljače 2020. godine, nalaze se u privitku i čine sastavni dio ove Odluke (Privitak 2.).

Konzervatorski uvjeti iz stavka 1. ovoga članka nisu predmet objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

IX.

 

Na temelju ove Odluke, sklopit će se ugovor o koncesiji sukladno članku 3. Odluke o odobravanju nacrta ugovora za tri koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane („Službene novine Grada Rijeke“ broj 17/20), kojim će se urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze koncesionara.

Odjel gradske uprave za kulturu će u ime Davatelja koncesije, koncesionaru dostaviti na sklapanje ugovor o koncesiji u roku od 10 dana od dana izvršnosti ove Odluke.

U ime Davatelja koncesije, ugovor o koncesiji sklopit će Gradonačelnik Grada Rijeke.

 

X.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“ i na standardnom obrascu Obavijesti o dodjeli koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Na temelju članka 43.b stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) a u vezi s člankom 31. stavcima 1. i 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) – u daljnjem tekstu: Zakon, raspisano je javno prikupljanje ponuda za davanje koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica / caffe bar).

Obavijest o namjeri davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica / caffe bar), objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2022/S 01K-0027733 od 12. srpnja 2022. godine.

Temeljem članka 33. Zakona, javno otvaranje ponuda održano je dana 25. kolovoza 2022. godine, s početkom u 13:30 sati te su na istom predstavnici Stručnog povjerenstva za koncesije za gospodarsko korištenje prostora Palače šećerane za dvije gospodarske namjene utvrdili kako je u propisanom roku za dostavu ponuda zaprimljena jedna ponuda:

– ponuda broj 1 od 19. kolovoza 2022. godine ponuditelja LEGIO CIBUS j.d.o.o., Mate Balote 18E, Rijeka, OIB: 26356250474, s ponuđenom cijenom fiksnog dijela koncesijske naknade u iznosu od 60,00 kn/m2 te varijabilnog iznosa naknade za koncesiju od 3% godišnjeg prihoda,

te je sačinjen Zapisnik o otvaranju ponuda KLASA: UP/I-612-01/22-01/2, URBROJ: 2170-1-06-00-22-4 od 25. kolovoza 2022. godine.

Postupak pregleda i ocjena ponuda započeo je 26. kolovoza 2022. godine te završio 7. rujna 2022. godine.

Sukladno navedenom, Stručno povjerenstvo je utvrdilo valjanost ponude te steklo uvjete za odabir ponude prema kriteriju za odabir ponude.

Stručno povjerenstvo je utvrdilo kako je pristigla ponuda valjana te kako je po kriteriju za odabir najvišeg ponuđenog iznosa koncesijske naknade, najpovoljniji ponuditelj LEGIO CIBUS j.d.o.o., Mate Balote 18E, Rijeka, OIB: 26356250474 s iznosom fiksnog dijela koncesijske naknade od 60,00 kn/m2 (bez PDV-a), odnosno godišnjim iznosom fiksnog dijela koncesijske naknade od 64.440,00 kuna (bez PDV-a) te varijabilnim dijelom koncesijske naknade u iznosu od 3% godišnjeg prihoda temeljem ugovora o koncesiji.

Analiza i pregled pristiglih ponuda prikazani su u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: UP/I-612-01/22-01/2, URBROJ: 2170-1-06-00-22-5, zaključenom 7. rujna 2022. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Budući da je kriterij za odabir ponude bio najviša ponuđena naknada za koncesiju, utvrđeno je tijekom postupka pregleda i ocjena ponuda kako je ponuditelj LEGIO CIBUS j.d.o.o., Mate Balote 18E, Rijeka, OIB: 26356250474 bio najpovoljniji ponuditelj te isti ispunjava sve uvjete propisane dokumentacijom za nadmetanje sukladno kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuda ponuditelja LEGIO CIBUS j.d.o.o., Mate Balote 18E, Rijeka, OIB: 26356250474, broj 1 od 19. kolovoza 2022. godine na godišnji iznos fiksnog dijela koncesijske naknade u visini od 64.440,00 kuna (bez PDV-a) te varijabilnog dijela koncesijske naknade od 3% godišnjeg prihoda je potpuno sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, uredna, prihvatljiva, prikladna i najpovoljnija prema kriteriju za odabir.

Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo je temeljem članka 16. stavka 12. točke 4. Zakona, utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica / caffe bar).

Stoga je riješeno kao u izreci ove Odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Žalba na ovu Odluku se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja neposredno na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je sukladno odredbi članka 405. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi obavezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije u roku za žalbu, na dokaziv način (s pozivom na evidencijski broj iz Dokumentacije o nabavi na adresu naznačenu za dostavu ponuda u toj Dokumentaciji).

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno davatelju koncesije.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana primitka ove Odluke, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/113
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 22. rujna 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.