GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 25. srpnja 2022.

Godina IX - broj 10.Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19), članka 38. stavka 2. i članka 49. stavka 1. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Danijel Trinajstić dužnosti člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, na osobni zahtjev.

 

 

II.

 

Za člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka imenuje se Dalibor Laginja.

 

 

III.

 

Mandat člana Kazališnog vijeća iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

 

IV.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/104
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 21. srpnja 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.