GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 25. srpnja 2022.

Godina IX - broj 10.Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

1. Grad Rijeka prodat će nekretninu, u naravi građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Plase, označenu kao k.č.br. 1211/11 površine 1.290 m2 upisanu u z.k.ul.broj 2851, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 134,00 EUR/m2, odnosno za 1.290 m2 građevinskog zemljišta u iznosu od 172.860,00 EUR, plativo u protuvrijednosti HRK prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan ispostavljanja računa.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 10. lipnja 2022. godine na web stranici Grada Rijeke i u dnevnom tisku “Novi list”, utvrđuje se: M. A. I. SOLUTIONS d.o.o. Rijeka, Bok 40, s kojim će Gradonačelnik Grada Rijeke, u ime Grada Rijeke, sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine.

Nekretnina se prodaje radi izgradnje građevine poslovne – pretežito uslužne namjene u Poduzetničkoj zoni Bodulovo, za obavljanje djelatnosti: računalno programiranje, savjetovanje, upravljanje i integracija informatičkih sustava, prodaja i servis informatičke opreme (veleprodaja) i ostale povezane djelatnosti.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/102
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 21. srpnja  2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.