GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 25. srpnja 2022.

Godina IX - broj 10.Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o prodaji nekretnina u (su)vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

1. Grad Rijeka prodat će 27/50 dijela nekretnina ukupne površine 14.810 m2 u k.o. Rijeka, označenih kao: k.č. broj 1228/4 od 8 m², k.č. broj 1228/5 od 2.257 m², k.č. broj 1228/31 od 6.119 m2, k.č. broj 1228/40 od 6.381 m² i k.č. broj 1228/42 od 45 m², upisane u z.k.ul. broj 5749, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 5.750,00 kn/m², odnosno za 7.997,40 m² (površina suvlasničkog udjela Grada Rijeke) ukupno 45.985.050,00 kn.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 6. svibnja 2022. godine u dnevnom tisku “Novi list” i na web stranicama Grada Rijeke, utvrđuje se Best in Parking – razvoj d.o.o., Zagreb, OIB: 37656856653, Trg Petra Preradovića 6, s kojim će Gradonačelnik Grada Rijeke, u ime Grada Rijeke sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/22-01/99
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 21. srpnja  2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.