GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 25. srpnja 2022.

Godina IX - broj 10.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavaka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. srpnja 2022. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene
Urbanističkog plana uređenja područja Turanj – Kostabela

 

 

I. Pravna osnova

Članak 1.

 

Ovom Odlukom pokreće se postupak Ocjene o potrebi strateške procjene (u daljnjem tekstu: Ocjena) Urbanističkog plana uređenja područja Turanj – Kostabela (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/21 i 12/21) – u daljnjem tekstu: Plan.

Postupak Ocjene prema ovoj Odluci provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

II. Razlozi za donošenje Plana

Članak 2. 

 

Ovaj Plan se donosi radi:

– osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20-ispravak),

– utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina stambene namjene i stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja te građevina javne i društvene namjene,

– definiranja javnih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja,

– poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

 

III. Obuhvat Plana

Članak 3.

 

Obuhvat Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Površina obuhvata Plana iznosi 50,98 ha.

 

 IV. Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 4.

 

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– utvrditi uvjete gradnje novih građevina stambene namjene i stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja (trgovine, obrt, ugostiteljstvo, druge usluge te društveni sadržaji) te građevina javne i društvene namjene,

– planirati gradnju na način da se osiguraju kvalitetne vizure prema priobalju,

– utvrditi smještaj, uvjete rekonstrukcije i gradnje prometnica te poboljšati postojeću prometnu i drugu infrastrukturu,

– planirati infrastrukturno i komunalno opremanje,

– definirati smještaj glavne pješačke zone i drugih javnih površina te utvrditi uvjete njihovog uređenja,

– osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

Programska polazišta su sinteza urbanog modela utvrđenog temeljnim uvjetima određenim GUP-om i ocjene postojećeg stanja kako bi se postigla potpuna integracija krajolika, arhitekture i prometa.

 

V. Redoslijed radnji u postupku Ocjene

Članak 5.

 

U postupku Ocjene Plana Odjel će provesti radnje redoslijedom provedbe kako slijedi:

– od Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša pribaviti mišljenje da li je za Plan potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19),

– pribaviti mišljenja od tijela i/ili osoba iz članka 6. ove Odluke o potrebi provedbe strateške procjene za Plan,

– razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje,

– utvrditi treba li provesti postupak strateške procjene,

– pribaviti mišljenje nadležnog ureda za poslove zaštite okoliša iz Primorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene, te

– izraditi izvješće o provedenom postupku i o tome informirati javnost.

 

VI. Popis tijela i osoba koji sudjeluju u postupku Ocjene

Članak 6. 

 

U postupku Ocjene Plana sudjelovat će tijela i osobe kako slijedi:

 1. Primorsko-granska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka,
 2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,
 3. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,
 4. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjel, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
 5. Hrvatske ceste, PJ Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,
 6. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka (mail: rijeka112@mup.hr),
 7. Javna ustanova Priroda, Grivica 4/1, 51 000 Rijeka,
 8. HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
 9. KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
 10. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
 11. Hrvatske šume, UŠP Delnice, Supilova 32, 513000 Delnice,
 12. Energo d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka.

 

Članak 7.

  

Odjel će sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) informirati javnost o ovoj Odluci.

 

Članak 8.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-02/22-01/65-22
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 18. srpnja 2022.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

 Privitak 1. – Obuhvat Plana