GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 25. srpnja 2022.

Godina IX - broj 10.Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2022. godine, donijelo

 

 

O D L U K U
o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine

 

 

Članak 1.

 

Odbija se ponuda D.S.M. za kupnju nekretnine sa svojstvom kulturnog dobra – stana koji se nalazi u zgradi u Rijeci, Uljarska 1, sagrađenoj na k.č. br. 784 – KUĆA ALDO NEGRI 1, površine 278 čhv, upisanoj u z.k.ul. br. 12565, k.o. Rijeka i to pod rednim brojem 7. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7):

Trosobni stan broj 004 na trećem katu, koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, hodnika u ukupnoj površini od 105,09 m2, koji je u vlasništvu D.S.M., po ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 190.000,00 € (slovima: stodevedesettisućaeura), plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji stana.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka dostavit će se podnositeljici ponude iz članka 1. ove Odluke, Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/89
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 21. srpnja 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.