GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 25. srpnja 2022.

Godina IX - broj 10.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2022. godine donijelo je

 

 

ODLUKU
o izradi Izmjena Detaljnog plana
uređenja središta područja Krnjevo

 

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo

  

Članak 1.

 

Odlukom o donošenju Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 19/02 i 13/08) stupio je na snagu Detaljni plan uređenja središta područja Krnjevo (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena Plana određena je odredbom članka 198. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Nositelj izrade Izmjena Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

II. Razlozi za donošenje Izmjena Plana

  

Članak 2.

 

Ove Izmjene Plana donosi se radi izmjene obuhvata Plana.

 

III. Obuhvat Izmjena Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Površina obuhvata Izmjena Plana iznosi 12,75 ha.

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena Plana

  

Članak 4.

 

Zelena površina planske oznake Z-5, površine oko 1.900 m², u naravi predstavlja prirodno ozelenjenu padinu između Zametske ulice i Ulice Ivana Lupisa, dužine oko 110 metara te širine između 15 i 25 metara. Iz ovog razloga, Planom je ista svrstana u kategoriju zaštitne zelene površine. Iako je Planom omogućeno da se i zaštitne zelene površine mogu oplemeniti u cilju korištenja istih, na ovoj površini nisu provedeni posebni zahvati uređenja.

Tik do zapadne granice površine planske oznake Z-5, na području izvan obuhvata Plana, smještena je stambena prizemnica koja je radi izrazito trošnoga stanja predviđena za uklanjanje, nakon čega bi ta građevna čestica bila uklopljena u građevinsku česticu planirane višestambene zgrade APOS-a.

Izmjenama Plana kroz smanjenje njegova obuhvata, ne bi se narušila funkcija površine planske oznake Z-5 kao zaštitne zelene površine.

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena Plana

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena Plana potrebno je izmijeniti obuhvat Plana na način da se iz obuhvata Plana izuzme k.č. br. 2816, površine 568 m² kao i dio Zametske ulice položen duž sjevernoga ruba navedene čestice, a u približnoj površini od 300 m².

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena Plana

 

Članak 6.

 

Izmjene Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

 Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Grad Rijeka.

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena Plana.

 

VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena Plana te drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena Plana

 

Članak 8.

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena Plana utvrđuje se kako slijedi:

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka,

– Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Rijeka,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka,

– Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Delnice,

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb.

 

IX. Rokovi

 

Članak 9.

 

Za izradu Izmjena Plana određuju se sljedeći rokovi:

– za izradu Nacrta prijedloga Izmjena Plana – rok od 30 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. Ove Odluke,

 -za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena Plana – rok od 8 dana,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena Plana – rok od 30 dana od provedene javne rasprave i isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja Odluke. U slučaju da tijela iz članka 8. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u predmetnom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

X. Izvori financiranja

 

Članak 10.

 

Izrada Izmjena Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke.

 

XI. Završna odredba

 

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/90
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 21. srpnja  2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

 Privitak 1.