GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 25. srpnja 2022.

Godina IX - broj 10.Na temelju odredbe članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. stavka 4. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. srpnja 2022. godine, donio je

 

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka

 

 

I. 

Imenuje se DAVORKA GUŠTIN za ravnateljicu Dječjeg vrtića Rijeka.

 

II. 

Mandat ravnateljice traje pet godina, a teče od 1. rujna 2022. godine.

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Ravnateljici Dječjeg vrtića Rijeka, Davorki Guštin, istječe četverogodišnji mandat dana  31. kolovoza 2022. godine.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka objavilo je na mrežnim stranicama Ustanove i u „Narodnim novinama“ broj 65/22, dana 8.6.2022. godine javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Rijeka. Na natječaj se prijavila jedna kandidatkinja: Davorka Guštin. Upravno vijeće utvrdilo je da je prijava kandidatkinje uredna u smislu da je pravovremeno podnesena, ispunjava uvjete natječaja te sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju (potpisana, potpuna i pravovremena).

Upravno vijeće obavilo je razgovor sa kandidatkinjom prije donošenja konačnog prijedloga odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka.

Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije i obavljenog predstavljanja odnosno razgovora s kandidatkinjom, Upravno vijeće je javnim glasovanjem jednoglasno utvrdilo prijedlog odluke da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Rijeka imenuje Davorka Guštin.

Kandidatkinja Davorka Guštin iskazala je svekoliko poznavanje rada ustanove, snalaženje u rješavanju različitih problematika ustanove i spremnost na suradnju, a što je dokazala radom te uspješnim vođenjem ustanove u prethodnom mandatu. Bila je uključena u proces podjele Dječjeg vrtića Rijeka čime se usklađuje organizacija rada ustanove sa Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja odnosno postiže veća kvaliteta odgojno-obrazovnog rada. Svojim radom i zalaganjem  podigla je odgojno-obrazovni rad ustanove na višu razinu te je Upravno vijeće zaključilo da kandidatkinja ima jasnu viziju daljnjeg rada Dječjeg vrtića Rijeka te posjeduje organizacijske sposobnosti za uspješno vođenje ustanove. Uzevši u obzir njen dosadašnji rad i postignuća, kandidatkinja je dokazala svoje stručne i organizacijske kompetencije koje upućuju da će i dalje uspješno voditi Dječji vrtić Rijeka u narednom petogodišnjem mandatu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može podnijeti tužba Općinskom sudu u Rijeci u roku od 15 dana od dana dostave ove Odluke.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/64-22
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 18. srpnja 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.