GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 25. srpnja 2022.

Godina IX - broj 10.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne  novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 15. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. srpnja 2022. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Psihijatrijske bolnice Lopača

 

 

I.

 

Za članove Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Lopača imenuju se:

– Milan Ivaniš, dr.med.dent., za predsjednika,

– izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, mag.sanit.ing., za člana,

– Dunja Kuhar, dipl.iur., za članicu.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/66-22
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 18. srpnja 2022.

 

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.