GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 25. srpnja 2022.

Godina IX - broj 10.Na temelju članka 127. stavka 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2022. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje KD Autotrolej d.o.o.
kod Istarske kreditne banke d.d. Umag

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje KD Autotrolej d.o.o. putem dugoročnog kunskog kredita kod Istarske kreditne banke d.d. Umag u iznosu od 9.300.000,00 kn, radi sufinanciranja vlastite komponente u realizaciji EU Projekta “Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. – II”, pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita:

dugoročni kunski kredit

Iznos kredita:

9.300.000,00 kuna

Dinamika korištenja kredita:

do 29.2.2024.

Nominalna kamatna stopa:

2,40%, godišnje, fiksna

Efektivna kamatna stopa:

2,47%

Metoda obračuna kamate:

proporcionalna

Rok povrata kredita

7 godina, nakon isteka počeka od 15 mjeseci

Dinamika otplate glavnice i kamate:

glavnica se otplaćuje u 28 jednakih tromjesečnih rata, kamata se obračunava i naplaćuje tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita

Dospijeće prve rate:

31.03.2024.

Naknada za odobrenje kredita

0,20%

Valutna klauzula

nema

Ukupni trošak kredita

1.131.576,96 kn

Ukupan iznos trošak i glavnica

10.431.576,96 kn

Instrumenti osiguranja kredita:

zasnivanje hipoteke na poslovnom kompleksu na Školjiću, mjenice i zadužnice KD Autotrolej d.o.o.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/102
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 21. srpnja 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.