GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 25. srpnja 2022.

Godina IX - broj 10.Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2022. godine, donijelo je

 

Godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 

 

Slijedom Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rijeke za razdoblje 2021. – 2024. godine, utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 2022. godinu.

Tijekom 2022. godine potrebno je:

 1. Nastaviti provoditi epidemiološke mjere na suzbijanju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane korona virusom SARS-CoV-2;
 2. Donijeti plan vježbi civilne zaštite;
 3. Donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke u skladu sa Smjernicama za izradu procjena od velikih nesreća za područje Primorsko – goranske županije;
 4. Imenovati koordinatore na lokacijama;
 5. Nastaviti s javnim pozivima građanima na dragovoljno uključivanje u postrojbe civilne zaštite grada Rijeke;
 6. Donijeti Plan djelovanja civilne zaštite za područje grada Rijeke;
 7. Provesti osposobljavanje novih članova Stožera civilne zaštite Grada Rijeke prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite;
 8. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke i tima za spašavanje iz ruševina;
 9. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene na području grada Rijeke i tima za logistiku;
 10. Nastaviti s postupkom dostavljanja izvoda iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke i Plana djelovanja civilne zaštite za područje grada Rijeke te potpisivanja Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća;
 11. Nastaviti sufinancirati programske aktivnosti u dosadašnjim iznosima pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka), kao i onih kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost (Pilotski klubKrila Kvarnera“);
 12. Nastaviti provoditi tekuće i investicijsko održavanje skloništa na dosadašnjoj razini;
 13. Nastaviti aktivno sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa.

 

KLASA: 024-01/22-01/88
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 21. srpnja 2022.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Financijski učinci Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za trogodišnje razdoblje