GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 25. srpnja 2022.

Godina IX - broj 10.Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2022. godine, donijelo je

 

 

DOPUNU
Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke

 

 

I.

 

U Planu mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/18, 4/19, 13/19, 20/19 i 12/21) u točki VI. stavku 1. točki 1. iza podstavka 22. dodaje se novi podstavak 23. koji glasi:

“- Baredice, Zametska 55”.

Dosadašnji podstavak 23. postaje podstavak 24.

 

 

II.

 

Ova Dopuna plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/100
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 21. srpnja 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.