GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 8. lipnja 2022.

Godina IX - broj 8.Na temelju odredbe članka 45. i 164. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 2. lipnja 2022. godine, donijelo je

 

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2022. 
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

 

 

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/21 – u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2022. godinu u A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

 

*Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu
i projekcija za 2023. i 2024. godinu nalaze se na dnu stranice*

 

KLASA:024-01/22-01/77
URBROJ:2170/1-16-00-22-2
Rijeka, 2. lipnja 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu