GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 8. lipnja 2022.

Godina IX - broj 8.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2. lipnja 2022. godine, donijelo je

 

 

PRAVILNIK
o izmjenama i dopuni Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za
provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području
zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/10 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/14), u članku 4. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Podnositelj prijave ima pravo ostvariti pravo na sufinanciranje Programa u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka jedanput u osam godina.“

 

Članak 2.

 

Članak 9. mijenja se i glasi:

„Sufinanciranje Programa obavlja se ovisno o zonama zaštite u kojima se nalaze građevine.

Zone zaštite iz stavka 1. ovoga članka utvrđene su Rješenjem.

Troškovi izvođenja radova sanacije i obnove prema pojedinom Programu, sufinancirat će se kako slijedi:

a) u 50% iznosu, a maksimalno u iznosu od 500.000,00 kuna za građevinu smještenu unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevinu koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro,

b) u 40% iznosu, a maksimalno u iznosu od 400.000,00 kuna za građevinu smještenu unutar B-zone ili C-zone.

Iznos sufinanciranja jediničnih cijena određen ugovorom o sufinanciranju i troškovnikom radova ostaje fiksan i nepromijenjen za cijelo vrijeme trajanja ugovora o sufinanciranju programa sanacije i obnove do njegovog okončanja.

Preostali iznos troškova na izvođenju ukupnih radova sanacije i obnove snosi Korisnik iz vlastitih sredstava (iz sredstava zajedničke pričuve, kredita poslovnih banaka, sredstava za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu i ostalih izvora).“

 

Članak 3.

 

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se svake dvije godine, u pravilu u mjesecu ožujku.“

  

Članak 4.

 

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Lista prioriteta donosi se za razdoblje od dvije iduće proračunske godine.“

 

Članak 5.

 

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/10 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/14) dovršit će se prema odredbama tog Pravilnika.

 

Članak 6.

 

Ove izmjene i dopuna Pravilnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/67
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 2. lipnja 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.