GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 8. lipnja 2022.

Godina IX - broj 8.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijekebroj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2. lipnja 2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o razrješenju člana i izboru članice Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Vedran Vivoda dužnosti člana Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja  Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

II.

 

Za članicu Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Anet Trope.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/69
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 2. lipnja 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.