GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 8. lipnja 2022.

Godina IX - broj 8.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), članka 29. stavaka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 16. svibnja 2022. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka
za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine

 

 

I. Pravna osnova

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom pokreće se postupak Ocjene o potrebi strateške procjene (u daljnjem tekstu: Ocjena) Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine (u daljnjem tekstu: Strategija).

Postupak Ocjene prema ovoj Odluci provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

 

II. Razlozi donošenja

 

Članak 2.

 

Strategija se donosi radi:

– definiranja zajedničkih smjerova razvoja,

– definiranja posebnih ciljeva, usklađenih sa ciljevima iz hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja,

– identifikacije strateških projekata te zajedničkih razvojnih projekata,

– poticanja dugoročnog gospodarskog rasta. 

 

 

III. Obuhvat Strategije

 

Članak 3.

 

Obuhvat Strategije prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

 

 

IV. Ciljevi i programska polazišta

 

Članak 4.

 

U sklopu izrade Strategije potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

1. Razvoj učinkovitih ljudskih potencijala:

– Edukacija nezaposlenih s posebnim naglaskom na mlade

– Edukacija poslodavaca i zaposlenika u privatnom i javnom sektoru

– Povećanje kvalitete života ranjivih skupina stanovništva

2. Stvaranje uvjeta za razvoj održivog gospodarstva:

– Razvoj napredne poduzetničke infrastrukture i novih tehnologija

– Razvoj održivog turizma

3. Održivi urbani razvoj:

– Unaprjeđenje javnog gradskog prijevoza

– Utvrđenje pametnih rješenja

– Povećanje udjela obnovljivih izvora energije

– Revitalizacija zapuštenih urbanih područja

 

 

V. Redoslijed radnji u postupku Ocjene

 

Članak 5.

 

U postupku Ocjene Odjel će provesti radnje redoslijedom provedbe kako slijedi:

– pribaviti mišljenje od Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša da li je za Strategiju potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19),

– pribaviti mišljenja od tijela i/ili osoba iz članka 6. ove Odluke o potrebi provedbe strateške procjene za Strategiju,

– razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje,

– utvrditi treba li provesti postupak strateške procjene,

– pribaviti mišljenje nadležnog ureda za poslove zaštite okoliša iz Primorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene, te

– izraditi izvješće o provedenom postupku i o tome informirati javnost.

 

 

VI. Popis tijela i osoba koji sudjeluju u postupku Ocjene

 

Članak 6.

 

U postupku Ocjene sudjelovat će tijela i osobe kako slijedi:

 1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 2. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
 3. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka (mail: rijeka112@mup.hr),
 4. Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,
 5. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb,
 6. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Runjaninova 2, 10000 Zagreb,
 7. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,
 8. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; Riva 10/I, 51000 Rijeka,
 9. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Adamićeva 10/VI, 51000 Rijeka,
 10. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2/II, 51000 Rijeka,
 11. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,
 12. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,
 13. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
 14. Hrvatske ceste, PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,
 15. Hrvatske šume, UŠP Delnice, Supilova 32, 513000 Delnice,
 16. Javna ustanova Priroda, Grivica 4/1, 51000 Rijeka,
 17. HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
 18. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
 19. Energo d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
 20. Grad Bakar, Primorje 39, 51221 Bakar,
 21. Grad Kastav, Zakona kastafskeg 3, 51215 Kastav,
 22. Grad Kraljevica, Frankopanska 1A, 51241 Kraljevica,
 23. Grad Opatija, Maršala Tita 3, 51410 Opatija,
 24. Općina Čavle, Čavja 31, 51218 Čavle,
 25. Općina Jelenje, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice,
 26. Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana,
 27. Općina Kostrena, Lucija 38, 51221 Kostrena,
 28. Općina Lovran, Šetalište Maršala Tita 41, 51415 Lovran,
 29. Općina Matulji, Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji,
 30. Općina Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, 51417 Mošćenička Draga,
 31. Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj,
 32. Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo.

 

 

Članak 7. 

 

Odjel će sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08), informirati javnost o ovoj Odluci.

 

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/46-18
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 16. svibnja 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

 Privitak 1.