GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 8. lipnja 2022.

Godina IX - broj 8.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavaka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 31. svibnja 2022. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rijeke

 

 

I. Pravna osnova

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom pokreće se postupak Ocjene o potrebi strateške procjene (u daljnjem tekstu: Ocjena) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/21 i 7/22) – u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana.

Postupak Ocjene prema ovoj Odluci provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

 

II. Razlozi za donošenje Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune Plana se donose radi:

– promjene namjene izdvojenog građevinskog područja Gospodarske, proizvodne – pretežito industrijske namjene oznake I1-1,

– izmjene uvjeta gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja namijenjenih rekreaciji,

– izmjene oblika i površine građevinskih naselja,

– prilagodbe prometne mreže planiranim razvojnim projektima,

– definiranja nove namjene i uvjeta gradnje za područje sekundarnog gradskog središta Rujevica,

– usklađenja područja zaštite zaštićenog kulturnog dobra i mjera provedbe na zaštićenim područjima,

– ukidanja izdvojenog građevinskog područja Površine infrastrukturnih sustava državnog i županijskog značaja planske oznake IS-24,

– izmjene oblika i površine luka posebne namjene,

– razmatranja tipologije gradnje te mogućnosti realizacije interpolacije u izgrađenim dijelovima grada te odnosa prema zelenilu unutar okućnica,

– ispravka očite greške/propusta ili usklađenje s ostalim dijelovima Plana.

 

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana 

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

 

IV. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 4.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– izvršiti promjenu namjene koja će omogućiti provedbu planiranih zahvata,

– utvrditi odgovarajuće uvjete gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja namijenjenih rekreaciji,

– izmijeniti oblike i površine građevinskih područja,

– revidirati prometnu mrežu i uvrstiti nove prometnice,

– definirati odgovarajuće uvjete za gradnju stambenih i mješovitih građevina na području sekundarnog gradskog središta Rujevica,

– utvrditi mjere provedbe sukladno Konzervatorskoj podlozi grada Rijeke,

– utvrditi oblik i površinu luka posebne namjene u skladu s propisima iz područja koncesioniranja luka posebne namjene,

– novelirati uvjete gradnje pojedinih vrsta građevina i urbana pravila.

 

 

V. Redoslijed radnji u postupku Ocjene

 

Članak 5.

 

U postupku Ocjene Izmjena i dopuna Plana Odjel će provesti radnje redoslijedom provedbe kako slijedi:

– pribaviti mišljenje od Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša da li je za Izmjene i dopune Plana potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19),

– pribaviti mišljenja od tijela i/ili osoba iz članka 6. ove Odluke o potrebi provedbe strateške procjene za Izmjene i dopune Plana,

– razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje,

– utvrditi treba li provesti postupak strateške procjene,

– pribaviti mišljenje nadležnog ureda za poslove zaštite okoliša iz Primorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene, te

– izraditi izvješće o provedenom postupku i o tome informirati javnost.

 

 

VI. Popis tijela i osoba koji sudjeluju u postupku Ocjene

  

Članak 6.

 

U postupku Ocjene Izmjena i dopuna Plana sudjelovat će tijela i osobe kako slijedi:

 1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 2. Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, 10000 Zagreb,
 3. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
 4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka (mail: rijeka112@mup.hr),
 5. Primorsko-granska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka,
 6. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/III, 51000 Rijeka,
 7. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Adamićeva 10/VI, 51000 Rijeka,
 8. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za zdravstvo, Slogin kula 2/I, 51000 Rijeka,
 9. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2/II, 51000 Rijeka,
 10. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,
 11. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
 12. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,
 13. Hrvatske ceste, PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,
 14. Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb,
 15. HŽ Infrastruktura d.o.o., Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb,
 16. Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51 000 Rijeka,
 17. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice,
 18. Javna ustanova Priroda, Grivica 4/1, 51 000 Rijeka.

 

Članak 7.

 

Odjel će sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) informirati javnost o ovoj Odluci.

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/54-20
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 31. svibnja 2022.

 

                                                                                                     

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.