GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 8. lipnja 2022.

Godina IX - broj 8.Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2. lipnja 2022. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o nekorištenju prava prvokupa nekretnina

 

 

Članak 1.

 

 

Grad Rijeka neće se koristiti svojim pravom prvokupa u predmetu prodaje nekretnina koju provodi Financijska agencija elektroničkom javnom dražbom, povodom zahtjeva za prodaju Trgovačkog suda u Rijeci, posl. br. St-1372/2016-57, od 25. ožujka 2022. godine u stečajnom postupku nad dužnikom Stečajna masa iza CENTRUM d.o.o. u stečaju, Zagreb, Pavla Hatza 10, za kupnju nekretnina sa svojstvom kulturnog dobra upisanih u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, na k.č.1323/2 – proizvodna hala, garaža, skladište i dvorište, površine 5021 m², upisanoj u zk.ul. 3518, k.o. 999906, Rijeka i to:

  • Rbr.   1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1)

Pomoćne prostorije u prizemlju koje se sastoje od ulaznog hodnika, predprostora i mjerne stanice u ukupnoj površini od 44,77 m² u ½ dijela,

  • Rbr. 26. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-26)

Poslovni prostor broj 2 u prizemlju, istok-zapad koji se sastoji od prodajno skladišnog prostora, spremišta, kupatila i wc, ukupne površine 489,07 m², što u odnosu na cijelu zgradu iznosi 236/10000 dijela,

  • Rbr. 27. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-27)

Poslovni prostor broj 2 na međukatu, istok-zapad koji se sastoji od skladišnog prostora i kancelarije, ukupne površine 465,23 m², što u odnosu na cijelu zgradu iznosi 211/10000 dijela,

  • Rbr. 28. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-28)

Prizemlje – zajednički hol, ukupne površine 59,68 m² u 3/6 dijela, po ukupno utvrđenoj vrijednosti od 2.139.000,00 kn (slovima: dvamilijunastotridesetdevettisućakuna), odnosno svim drugim ponuđenim iznosima na javnoj dražbi.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/66
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 2. lipnja 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj