GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 8. lipnja 2022.

Godina IX - broj 8.Na temelju članka 15. i 25. Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/19 i 3/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14,12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2. lipnja 2022. godine, donijelo je

  

 

ODLUKU
o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke
sadašnjem zakupniku

 

 

 

Članak 1.

 

Prihvaća se zahtjev sadašnjeg zakupnika Udruge Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije iz Rijeke, Pavlinski trg 5, OIB: 54755795177, za kupnju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke u stambeno-poslovnoj zgradi izgrađenoj na k.č.br. 550,  upisanoj u z.k.ul. 730 k.o. Rijeka, označenoj kao:

“4. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3)

Zgrada u Rijeci, Pavlinski trg 5: Poslovni prostor na 1. katu, koji se sastoji od četiri     prostorije i 2 wc-a, ukupne površine 140 m²,”

po utvrđenoj kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 1.580.000,00 kn (slovima: jedanmilijunpetstotinaosamdesettisuća kuna).

Osim kupoprodajne cijene iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva dužan je Gradu Rijeci platiti  trošak izrade procjembenog elaborata i energetskog certifikata poslovnog prostora.

 

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da u ime Grada Rijeke, u roku od 90 dana od dana donošenja ove Odluke, sklopi ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora sa podnositeljem zahtjeva iz članka 1. ove Odluke.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/82
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 2. lipnja 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.