GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 8. lipnja 2022.

Godina IX - broj 8.Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2. lipnja 2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rijeke i Uredu za unutarnju reviziju Grada Rijeke.

 

 

Članak 2.

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 

Članak 3.

 

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga radnih mjesta kako slijedi:

 

Red.

br.

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta         

Klasifika-cijski rang

Koefi-cijent

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Glavni rukovoditelj

 

 

 

1.

 

pročelnik upravnog tijela

1.

4,09

2.

 

voditelj ureda za unutarnju reviziju

1.

3,85

3.

 

pročelnik službe

1.

3,25

 

Viši rukovoditelj

 

4.

 

zamjenik pročelnika upravnog tijela

2.

3,16

5.

 

pomoćnik pročelnika upravnog tijela

2.

2,98

6.

 

voditelj-ravnatelj 1 direkcije

3.

2,82

7.

 

voditelj-ravnatelj 2 direkcije

3.

2,74

 

Rukovoditelj

 

 

 

Radno mjesto 1. razine:

8.

 

voditelj 1 službe

4.

2,45

 

Radno mjesto 2. razine:

9.

 

voditelj 2 službe 

7.

1,54

 

Radno mjesto 3. razine:

10.

 

voditelj 3 službe

10.

1,38

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE

Viši savjetnik-specijalist

 

11.

 

viši savjetnik-specijalist

2.

2,84

12.

 

viši unutarnji revizor

2.

2,84

Viši savjetnik

 

13.

 

viši savjetnik-tajnik Gradskog vijeća

4.

2,73

14.

 

unutarnji revizor

4.

2,70

15.

 

viši savjetnik

4.

2,64

16.

 

viši savjetnik-koordinator 1

4.

2,48

17.

 

viši savjetnik-koordinator 2

4.

2,33

Savjetnik

 

18.

 

savjetnik 1

5.

2,12

19.

 

savjetnik 2

5.

1,95

20.

 

pomoćni unutarnji revizor

5.

1,95

 

Viši stručni suradnik

 

21.

 

viši stručni suradnik 1

6.

1,69

22.

 

viši stručni suradnik 2

6.

1,58

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

Stručni suradnik

 

23.

 

stručni suradnik 1

8.

1,52

24.

 

stručni suradnik 2

8.

1,50

Viši referent

 

25.

 

viši referent

9.

1,41

Referent

 

26.

 

referent 1

11.

1,35

27.

 

administrativni tajnik 1

11.

1,35

28.

 

referent 2

11.

1,30

29.

 

referent 3

11.

1,24

30.

 

administrativni tajnik 2

11.

1,24

31.

 

referent 4

11.

1,17

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE

Namještenik I. potkategorije

 

32.

 

voditelj poslova namještenika

10.

1,38

Namještenik II. potkategorije

 

 

Radna mjesta 1. razine:

33.

 

vozač

11.

1,35

34.

 

tehničar za održavanje

11.

1,24

35.

 

domar

11.

1,17

36.

 

namještenik za opće poslove i ostala radna mjesta namještenika srednje stručne spreme

12.

1,13

 

Radna mjesta 2. razine:

37.

 

dostavljač, recepcionar-telefonista 

13.

1,06

38.

 

ostala radna mjesta namještenika niže stručne spreme

13.

1,03

 

 

Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 37/10 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14).

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. rujna 2022. godine.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/81
URBROJ: 2170-1-16-00-22-3
Rijeka, 2. lipnja 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.