GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 8. lipnja 2022.

Godina IX - broj 8.Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2. lipnja 2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/21 i 5/22), u članku 35. stavku 1. broj: “40.352.777,00”, zamjenjuje se brojem: “44.524.220,00”.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/65
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 2. lipnja 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.