GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 8. lipnja 2022.

Godina IX - broj 8.Na temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine” broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2. lipnja 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15) u Popisu područja iz Popisa ulica, trgova i područja iz članka 6. stavka 2. Odluke, točka 5. mijenja se i glasi:

„5. PLAŽNI POJAS OD GRČEVA DO PRELUKA“.

 

Članak 2.

 

U članku 8. stavku 1. riječi: „članka 3. stavka 2. podstavka 1.“ zamjenjuju se riječima: „članka 3. stavka 2. podstavaka 1. i 3.“.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/68
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 2. lipnja 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.