GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 8. lipnja 2022.

Godina IX - broj 8.Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i  “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 31. svibnja 2022. godine donio je

 

 

ODLUKU
o imenovanju članova Radne skupine za izradu Strategije razvoja
Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine

 

 

 

Članak 1.

 

U Radnu skupinu za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine imenuju se sljedeći članovi:

– Srđan Kosovac, predstavnik Grada Rijeke,

– Vice Sep, predstavnik Grada Bakra,

– Biljana Maljković Jakovac, predstavnica Grada Kastva,

– Dragana Karan Popović, predstavnica Grada Kraljevice,

– Tomica Štivić, predstavnik Grada Opatije,

– Dunja Zagorac Šimac, predstavnica Općine Čavle,

– Ana Bjondić-Šokić, predstavnica Općine Jelenje

– Ana Šonje Škibola, predstavnica Općine Klana,

– Mirjana Padovan Banić, predstavnica Općine Kostrena,

– Tihomir Čordašev, predstavnik Općine Lovran,

– Teodor Babarović, predstavnik Općine Matulji,

– Zoran Soldatić, predstavnik Općine Mošćenička Draga,

– Jelena Bigović, predstavnica Općine Omišalj,

– Robert Simčić, predstavnik Općine Viškovo,

– Petra Vaci, predstavnica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (zamjenik Juraj Šoljić),

– Maša Smokrović, predstavnica HUP regionalnog ureda Rijeka (zamjenik Nenad Seifert),

– Helena Traub, predstavnica Udruge Žmergo (zamjenica Diana Kovačić),

– prof.dr.sc. Marinela Krstinić Nižić, predstavnica Sveučilišta u Rijeci (zamjenica izv.prof.dr.sc. Zvonimira Šverko Grdić),

– doc.dr.sc. Slavica Dudaš, profesor visoke škole, predstavnica Veleučilišta u Rijeci (zamjenica dr.sc. Melita Zec Vojinović, viši predavač),

– Adam Butigan, predstavnik Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije (zamjenica Vedrana Petrović, mag.oec.spec., spec. za marketing menadžment),

– Siniša Reljić, predstavnik tvrtke Navis Consult d.o.o., (zamjenica: Ida Večerina Pleše).

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/55-20
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 31. svibnja 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.