GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 8. lipnja 2022.

Godina IX - broj 8.Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite  (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2. lipnja 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća
za područje grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke.

 

 

Članak 2.

 

Procjena iz članka 1. ove Odluke objavit će se na web stranici Grada Rijeke.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/83
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 2. lipnja 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.