GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 8. lipnja 2022.

Godina IX - broj 8.Na temelju članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2. lipnja 2022. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
O DODJELI ZLATNE PLAKETE „GRB GRADA RIJEKE“

 

 

 

 

Zlatna plaketa „Grb Grada Rijeke“ u 2022. godini dodjeljuje se

 

Veslačkom klubu Jadran

 

za izniman doprinos razvoju i promicanju sporta tijekom 100 godina postojanja.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/72
URBROJ: 2170-1-16-00-22-6
Rijeka, 2. lipnja 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.