GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 8. lipnja 2022.

Godina IX - broj 8.Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine” broj 143/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2. lipnja 2022. godine, donijelo je

 

 

KODEKS
ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Kodeksom ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Kodeks), uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti članova Gradskog vijeća Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: članovi Gradskog vijeća), način praćenja primjene ovoga Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama ovoga Kodeksa  te druga pitanja koja su od značaja za sprečavanje sukoba interesa.

Izrazi koji se koriste u ovome Kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

 

Svrha ovoga Kodeksa je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (u daljnjem tekstu: dužnosti) članova Gradskog vijeća, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti te jačanje povjerenja građana.

 

 

II. ZNAČENJE POJEDINIH POJMOVA

 

 

Članak 3.

 

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Kodeksa, imaju sljedeća značenja:

– član obitelji člana Gradskog vijeća je bračni ili izvanbračni drug člana Gradskog vijeća, njegov životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, njegova braća i sestre te njegov posvojitelj odnosno posvojenik,

poslovni odnos se odnosi na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaju, zakup, najam, pravo služnosti, koncesije i koncesijska odobrenja, subvencije poduzetnicima, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje putem programa javnih potreba, ugovore javno-privatnog partnerstva, potpore i druge oblike izravnog stjecanja sredstava iz Proračuna Grada Rijeke,

poslovni subjekti su trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona,

povezane osobe su osobe navedene u podstavku 1. ovoga stavka te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s članom Gradskog vijeća,

privatni interes obuhvaća imovinsku i neimovinsku korist člana Gradskog vijeća i povezanih osoba.

  

 

III. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA

 

 

Članak 4.

 

Član Gradskog vijeća u obnašanju dužnosti mora postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene mu dužnosti te povjerenje građana.

Član Gradskog vijeća je osobno odgovoran za svoje djelovanje u obnašanju dužnosti na koju je imenovan odnosno izabran prema tijelu ili građanima koji su ga imenovali ili izabrali.

Član Gradskog vijeća ne smije koristiti dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njime povezana. Član Gradskog vijeća ne smije biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njegovu objektivnost.

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem člana Gradskog vijeća kao javne osobe, a koje je u vezi s obnašanjem njegove dužnosti.

 

 

Članak 5.

 

Član Gradskog vijeća je dužan čuvati povjerenje građana te paziti na očuvanje vlastitog integriteta i izbjegavati situacije koje narušavaju njegovu objektivnost i nepristranost u obnašanju dužnosti. Pri obnašanju dužnosti, član Gradskog vijeća mora se ponašati na način kojim čuva i unaprjeđuje povjerenje javnosti u integritet, nepristranost i učinkovitost Gradskog vijeća Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).

U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja Gradsko vijeće ili drugo tijelo u koje je imenovan ili izabran, član Gradskog vijeća će iznositi stavove tijela u kojem obnaša dužnost u skladu s propisima, ovlastima i ovim Kodeksom te osiguravati transparentnost u obnašanju dužnosti i transparentnost tijela u kojem obnaša dužnost. Član Gradskog vijeća je dužan, u skladu sa svojim ovlastima, javnosti pravovremeno pružiti potrebne informacije vezane uz dužnost koju obnaša i svoje vlastito postupanje, ako to nije u suprotnosti s posebnim propisima.

Član Gradskog vijeća treba biti uljudan, dostojanstven i profesionalan, kako u svojim odnosima s građanima i medijima, tako i u svojim odnosima s ostalim članovima Gradskog vijeća i drugih tijela u koja je imenovan ili izabran, s Gradonačelnikom i zamjenicima Gradonačelnika te službenicima i namještenicima Grada Rijeke. Pri korištenju bilo kojeg sredstva komunikacije, uključujući i komunikaciju na društvenim mrežama, član Gradskog vijeća je dužan čuvati osobni ugled i ugled Gradskog vijeća. U tom smislu, potrebno je da član Gradskog vijeća vlastitim primjerom potiče druge članove Gradskog vijeća na kvalitetno i učinkovito obavljanje zadataka, dobre međuljudske odnose, kolegijalnost i suradnju te odgovoran odnos prema građanima.

 

 

Članak 6.

 

Član Gradskog vijeća dužan je u obnašanju dužnosti postupati jednako prema svim građanima, bez diskriminacije ili povlašćivanja na temelju srodstva, starosti, nacionalnosti, etničke pripadnosti, jezika, rase, političkih i vjerskih uvjerenja, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, seksualne orijentacije, bračnog ili porodičnog statusa ili po drugim osnovama.

Član Gradskog vijeća dužan je postupati s informacijama i podacima, za koje sazna u obnašanju dužnosti, u skladu s propisima kojima se uređuje tajnost podataka te zaštita osobnih podataka.

 

 

 

IV. OBVEZE ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA U SVRHU SPREČAVANJA SUKOBA INTERESA

 

Članak 7.

 

U obnašanju dužnosti član Gradskog vijeća ne smije svoj privatni interes stavljati ispred javnog interesa.

Sukob interesa postoji kada je privatni interes člana Gradskog vijeća u suprotnosti s javnim interesom, a posebice:

– kada privatni interes člana Gradskog vijeća može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju dužnosti (potencijalni sukob interesa),

– kada je privatni interes člana Gradskog vijeća utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju dužnosti (stvarni sukob interesa).

 

Članak 8.

 

Član Gradskog vijeća dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Popis udjela iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na web stranici Grada Rijeke.

 

Članak 9.

 

Član Gradskog vijeća dužan je pisanim putem, posredstvom predsjednika Gradskog vijeća, u roku od 15 dana obavijestiti Gradsko vijeće o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Gradom Rijekom te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojih je Grad Rijeka osnivač ili član.

 

Članak 10.

 

Članu Gradskog vijeća zabranjeno je:

– primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi radi obavljanja dužnosti,

– ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom,

– zlouporabiti posebna prava članova Gradskog vijeća koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti,

– primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja dužnosti,

– tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari, ili utjecati na odluku nekog tijela ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe,

– obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara,

– utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi,

– koristiti povlaštene informacije o djelovanju tijela Grada Rijeke radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe,

– na drugi način koristiti položaj člana Gradskog vijeća utjecanjem na odluku tijela Grada Rijeke ili osoba koje su u njima zaposlene kako bi postigao osobni probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopio pravni posao ili na drugi način interesno pogodovao sebi ili drugoj povezanoj osobi.

 

 

Članak 11.

 

Član Gradskog vijeća je dužan urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi sukob interesa, u pravilu u roku od 60 dana od dana izbora ili imenovanja na dužnost.

U slučaju dvojbe o postojanju sukoba interesa član Gradskog vijeća je dužan učiniti sve što je potrebno da odijeli privatni interes od javnog interesa.

U slučaju dvojbe predstavlja li neko ponašanje povredu odredbi ovoga Kodeksa ili drugog zabranjenog ili propisanog ponašanja predviđenog ovim Kodeksom, član Gradskog vijeća je dužan zatražiti mišljenje Odbora iz članka 13. stavka 1. ovoga Kodeksa, koji će najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva člana Gradskog vijeća dati obrazloženo mišljenje.

U procjeni postojanja sukoba interesa posebno će se voditi računa o prirodi dužnosti koju član Gradskog vijeća obavlja i o javnom interesu.

 

 

Članak 12.

 

Ako se pojave okolnosti koje se mogu definirati kao potencijalni sukob interesa, član Gradskog vijeća je dužan deklarirati ga na odgovarajući način i razriješiti tako da zaštiti javni interes.

Ako nije drukčije propisano zakonom, član Gradskog vijeća će se izuzeti od donošenja odluka odnosno sudjelovanja u donošenju odluka koje utječu na njegov vlastiti poslovni interes ili poslovni interes s njim povezanih osoba.

U situaciji potencijalnog sukoba interesa, član Gradskog vijeća dužan je o tome usmenim ili pisanim putem obavijestiti Gradsko vijeće te se izuzeti od odlučivanja i glasanja sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka.

 

 

V. TIJELA I POSTUPAK ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA I ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

 

 

Članak 13.

 

Primjenu ovoga Kodeksa prate i nadziru Odbor za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća kao prvostupanjsko tijelo (u daljnjem tekstu: Odbor) i Etičko povjerenstvo Gradskog vijeća kao drugostupanjsko tijelo (u daljnjem tekstu: Etičko povjerenstvo).

Sastav Odbora propisan je Poslovnikom Gradskog vijeća.

Etičko povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana.

Predsjednika i članove Etičkog povjerenstva bira Gradsko vijeće na temelju javnog poziva, na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja).

Na razrješenje predsjednika i članova Etičkog povjerenstva primjenjuju se odredbe Poslovnika Gradskog vijeća o razrješenju članova radnih tijela Gradskog vijeća.

 

 

Članak 14.

 

Javni poziv iz članka 13. stavka 4. ovoga Kodeksa raspisuje i provodi Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, koji predlaže Gradskom vijeću izbor predsjednika i članova Etičkog povjerenstva.

Za predsjednika i članove Etičkog povjerenstva biraju se osobe nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Predsjednik i članovi Etičkog povjerenstva ne mogu biti nositelji političkih dužnosti niti članovi političke stranke ili kandidati nezavisnih lista zastupljenih u Gradskom vijeću.

Predsjednik i članovi Etičkog povjerenstva biraju se na vrijeme do isteka mandata članova Gradskog vijeća, a iste osobe mogu biti na tu dužnost izabrane najviše dva puta.

Predsjednik i članovi Etičkog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u visini naknade za rad članova radnih tijela Gradskog vijeća.

 

 

Članak 15.

 

Na pojedina pitanja rada Etičkog povjerenstva (sazivanje sjednica, donošenje odluka, izrada zapisnika i sl.), primjenjuju se odredbe Poslovnika Gradskog vijeća kojima se uređuje rad radnih tijela Gradskog vijeća.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Etičko povjerenstvo obavlja Ured Grada.

 

Članak 16.

 

Postupak za utvrđivanje povreda ovoga Kodeksa može pokrenuti Odbor na vlastitu inicijativu ili povodom pisane prijave o mogućoj povredi odredbi ovoga Kodeksa.

Pisana prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati ime i prezime prijavitelja te ime i prezime člana Gradskog vijeća protiv kojeg se prijava podnosi, uz navođenje odredbe ili odredbi ovoga Kodeksa na koju se povreda odnosi.

Podnositelju prijave iz stavka 1. ovoga članka se jamči zaštita anonimnosti.

Postupak se neće pokrenuti na temelju anonimne prijave.

Ukoliko je postupak pokrenut ili prijava podnesena protiv člana Gradskog vijeća koji je ujedno i član Odbora, taj će se član izuzeti od donošenja odluka odnosno sudjelovanja u donošenju odluka u postupku.

 

Članak 17.

 

Kada Odbor utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka iz članka 16. stavka 1. ovoga Kodeksa, o tome će obavijestiti podnositelja prijave.

Kada Odbor utvrdi da su ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka iz članka 16. stavka 1. ovoga Kodeksa, dužan je obavijestiti člana Gradskog vijeća o postojanju pretpostavki za pokretanje postupka, kao i o činjeničnim utvrđenjima te zatražiti njegovo očitovanje.

Član Gradskog vijeća dužan je Odboru dostaviti svoje očitovanje u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

Ako član Gradskog vijeća ne dostavi očitovanje u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, Odbor će nastaviti postupak ocjenjujući i tu okolnost.

Odbor je ovlašten, na temelju obrazloženog zahtjeva, zatražiti i pribaviti potrebne podatke nužne za utvrđivanje činjeničnog stanja od svih tijela Grada Rijeke.

 Tijela Grada Rijeke dužna su bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva Odbora, dostaviti zatražene podatke kojima raspolažu.

 

 

Članak 18.

 

Odluka Odbora o utvrđivanju činjenica i postupanja koje predstavljaju ponašanje ili postupanje člana Gradskog vijeća kojima je počinjena povreda odredbi ovoga Kodeksa, mora biti obrazložena.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, Odbor predlaže Gradskom vijeću donošenje konačne odluke, kojom se za povredu odredbi ovoga Kodeksa članu Gradskog vijeća izriče sankcija za nedozvoljeno ponašanje.

 

 

Članak 19.

 

Za povredu odredbi ovoga Kodeksa, uzimajući u obzir načelo razmjernosti, Gradsko vijeće može članu Gradskog vijeća izreći opomenu ili izdati preporuku.

Opomena se može izreći članu Gradskog vijeća ako se prema njegovu postupanju radi o kršenju odredbi ovoga Kodeksa.

Ako je primjereno naravi povrede, Gradsko vijeće može članu Gradskog vijeća umjesto izricanja opomene izdati preporuku da otkloni uzroke postojanja sukoba interesa u određenom roku te, ako član Gradskog vijeća to učini, Gradsko vijeće može, na prijedlog Odbora, donijeti odluku kojom se postupak obustavlja.

Odluka Gradskog vijeća iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se članu Gradskog vijeća i podnositelju prigovora.

 

 

Članak 20.

 

Protiv odluke Gradskog vijeća kojom se utvrđuje povreda ovoga Kodeksa, član Gradskog vijeća kojem je utvrđena povreda može izjaviti prigovor u roku od sedam dana od dana dostave odluke Gradskog vijeća.

Prigovor se podnosi Etičkom povjerenstvu, koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama Gradskog vijeća o povredama ovoga Kodeksa.

Etičko povjerenstvo mora donijeti odluku o prigovoru u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

Odluka Etičkog povjerenstva dostavlja se članu Gradskog vijeća i podnositelju prigovora i objavljuje se na web stranici Grada Rijeke.

 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 21.

 

 Predsjednika i članove Etičkog povjerenstva Gradsko vijeće će izabrati najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Kodeksa.

 

 

Članak 22.

 

  Ovaj Kodeks stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/73
URBROJ: 2170-1-16-00-22-3
Rijeka, 2. lipnja 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.