GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 6. svibnja 2022.

Godina IX - broj 6.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 21. travnja 2022. godine, donio je

 

 

 

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za gradsku samoupravu i upravu

 

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela za gradsku samoupravu i upravu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/21, 12/21, 14/21 i 17/21-ispravak) – Sistematizaciji radnih mjesta, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, radno mjesto rednog broja 15. VODITELJ 2 SLUŽBE PISARNICA briše se, a umjesto istoga ustrojava se novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi:

„ 15. VODITELJ 1 SLUŽBE PISARNICA

Kategorija: I

Potkategorija: rukovoditelj

Razina: 1.

Klasifikacijski rang: 4.

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice:  Direkcija za opće i kadrovske poslove – Služba pisarnica

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

  • rukovodi službom, organizira i koordinira poslovima iz djelokruga rada Službe u skladu sa propisima iz područja uredskog poslovanja, upravnog postupka te upravljanja dokumentarnim gradivom izvan arhiva, te koordinira rad pisarnica prema drugim upravnim tijelima Grada, planira poslove koje treba izvršiti, raspoređuje u rad i savjetuje službenike o načinu rada i pravovremenom rješavanju zadataka i kvaliteti njihova izvršenja (70%)
  • daje složene informacije građanima o podnescima i zahtjevima upućenim upravnim tijelima Grada, surađuje i komunicira s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te nadležnim državnim arhivom, kao i sa ustanovama čiji je osnivač Grad (10%)
  • sudjeluje u izradi novih i nadogradnji postojećih aplikacija koje se koriste u radu uredskog poslovanja i pisarnice (10%)
  • prati zakonske i podzakonske propise iz područja uredskog poslovanja, sudjeluje u izradi akata i ostalih dokumenata iz djelokruga Službe te obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj – ravnatelj direkcije i pročelnik (10%)

Opis razine standardnog mjerila:

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist upravne ili društvene struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjom ustrojstvenom jedinicom, poznavanje rada na računalu i položen državni ispit.

Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova iz djelokruga Službe.  

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu pri rješavanju stručnih problema iz djelokruga Službe.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama: stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje svakodnevne kontakte unutar i izvan upravnoga tijela, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada.“

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/37-16
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 21. travnja 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.