GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 6. svibnja 2022.

Godina IX - broj 6.Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke 27. travnja 2022. godine, donio je

 

P L A N
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina
za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastajanje i širenje požara (u daljnjem tekstu: Plan), u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje požara u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2022. godine.

 

Članak 2.

 

Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i navedeni u Planu zaštite od požara za područje grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, preko sustava videonadzora šumskih površina, Dobrovoljno vatrogasno društvo “Drenova” (u daljnjem tekstu: DVD “Drenova”), Dobrovoljno vatrogasno društvo “Sušak – Rijeka” (u daljnjem tekstu: DVD “Sušak”), službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastajanje i širenje šumskih požara, ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o. – Šumarije Rijeka, Pilotski klub “Krila Kvarnera” te Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija za komunalno redarstvo.

 

 Članak 4.

 

Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana, DVD “Drenova” i DVD “Sušak” u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju stalno dežurstvo od po tri vatrogasca u vremenu od:

– 14,00 – 20,00 sati radnim danom i subotom

– 10,00 – 20,00 sati nedjeljom i u dane blagdana.

 

Članak 5.

 

U vrijeme stalnog dežurstva iz članka 4. ovoga Plana, DVD-i provode motrenje, čuvanje i ophodnju  rubnih (šumskih) područja grada Rijeke uz prometnice i pojas željezničke pruge Rijeka – Zagreb, i to:

– DVD “Drenova” motrenje i čuvanje s istaknutih točaka:

          – Veli vrh – za područje Pulca, Katarine, Pašca i Grohova;

          – Lubanj – za područje Petrolejske ceste, Gornje Drenove i Kablara;

          – Groblje Drenova i Bok – za područje Pehlina i Mihaćeve Drage;

– DVD “Sušak” motrenje i čuvanje s istaknutih točaka:

          – Sveti Križ i Trsatska gradina – za područje željezničkog koridora Pećine – Sveti Kuzam te Drage, Svilna, Pašca, Orehovice i Trsata do mosta na Rječini.

Ophodnju područja iz stavka 1. ovoga članka DVD-i obavljaju vozilom s posadom najmanje jednom tijekom dežurstva.

Divlja odlagališta otpada na rubnim dijelovima područja grada Rijeke, tijekom požarne sezone nadzirat će Odjel gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija za komunalno redarstvo.

 

 Članak 6.

 

Način uključivanja vatrogasnih postrojbi u akcije gašenje požara, utvrđeni su u poglavljima 3.1 i 3.2 Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke.

Način uporabe opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara i spašavanje osoba  te popis građevina i otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, određeni su u poglavljima 3.13 i 4. Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke.

 

Članak 7.

 

Pilotski klub “Krila Kvarnera” provodi motrenje cjelokupnog područja grada Rijeke na način da obavlja avio-izviđanja područja u vrijeme i na način određen Planom avio-izviđanja.

 

Članak 8.

 

DVD “Drenova”, DVD “Sušak” i Pilotski klub “Krila Kvarnera” održavaju kontinuiranu vezu s operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, a operativni centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke s dežurnom službom Odjela gradske uprave za komunalni sustav-Direkcijom za komunalno redarstvo, Županijskim centrom 112, Operativno-komunikacijskim centrom Policijske uprave primorsko-goranske i drugim službama prema potrebi.

 

Članak 9.

 

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Grada Rijeke za 2022. godinu.

 

Članak 10.

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/41-17
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 27. travnja 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.