GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 12. svibnja 2022.

Godina IX - broj 7.Na temelju članka 120. stavka 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 4. svibnja 2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka zadužit će se putem dugoročnog kunskog kredita do iznosa od 12.700.000,00 kuna kod  ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3A, za sufinanciranje vlastite komponente u realizaciji kapitalnog projekta “K109608 ENERGANA – START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU – EU“.

 

Članak 2.

 

Kredit iz članka 1. ove Odluke koristit će se pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita:                                                     Dugoročni kredit u kunama

Iznos glavnice kredita:                                     Do 12.700.000,00 kuna

Način i rok korištenja kredita:                      Sukcesivno (u tranšama) isplatama na račun Grada Rijeke, u roku od 12 mjeseci od sklapanja ugovora o kreditu

Poček:                                                                 6 mjeseci, nakon iskorištenja kredita

Rok otplate kredita:                                          10 godina, nakon isteka počeka

Način otplate glavnice kredita:                       U 120 jednakih mjesečnih rata, koje dospijevaju na plaćanje zadnjeg dana u mjesecu

Nominalna kamatna stopa:                             0,65% godišnje, fiksna

Obračun kamate:                                               Mjesečno, na zadnji dan svakog mjeseca

Metoda obračuna kamate:                              Proporcionalna metoda na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 365/366 dana
                                                                             u godini

Ukupan trošak kamata (za vrijeme

korištenja, počeka  i otplate):                           514.442,12 kuna

Naknada za obradu kredita:                             Nema

Naknada za rezervaciju sredstava:                 Nema

Naknada za prijevremeni povrat kredita:       Nema

Instrumenti osiguranja kredita:                       Jedna (1) izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica) Grada Rijeke na iznos
                                                                              glavnice kredita, s pripadajućim naknadama, troškovima i kamatama, potvrđena kod javnog
                                                                              bilježnika.

 

Članak 3. 

 

Grad Rijeka će s ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK  d.d. Rijeka sklopiti ugovor o kreditu pod uvjetima iz članka 2. ove Odluke, po dobivenoj suglasnosti sukladno odredbama članka 120. Zakona o proračunu.

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora iz članka 3. ove Odluke.        

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/46
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 4. svibnja 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.