GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 6. svibnja 2022.

Godina IX - broj 6.Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, uz prethodno savjetovanje sa Sindikatom Gradske uprave Grada Rijeke, 2. svibnja 2022. godine, donio je

 

 

ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradu Rijeci

 

 

Članak 1.

 

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rijeke i Uredu za unutarnju reviziju Grada Rijeke utvrđuje se u visini od 4.984,62 kuna bruto.

Osnovica iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec svibanj 2022. godine, koja se isplaćuje u mjesecu lipnju 2022. godine.

 

Članak 2.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Gradu Rijeci (KLASA: 023-01/10-04/75-38, URBROJ: 2170/01-15-00-10-64) od 14. listopada 2010. godine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/43-17
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 2. svibnja 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.