GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 12. svibnja 2022.

Godina IX - broj 7.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 4. svibnja 2022. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Srdoči

 

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra na nekretnini u k.o. Srdoči, označenoj kao k.č.br. 121/20 površine 62 m2, upisanoj  u z.k.ul. PI, koja temeljem Suglasnosti Grada Rijeke KLASA: 350-02/21-01/95 URBROJ: 2170/01-01-10-21-6 od 21.10.2021. godine, izdanoj sukladno Odluci donošenju Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20-ispr.) predstavlja dio građevne čestice postojeće stambene građevine na adresi Markovići 6.

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno – knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/60
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 4. svibnja 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.