GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 6. svibnja 2022.

Godina IX - broj 6.Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Osnovne škole Podmurvice i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 12. travnja 2022. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o razrješenju članice i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Podmurvice

 

 

I.

 

Razrješuje se Jelena Zorić Domitrović dužnosti članice Školskog odbora Osnovne škole Podmurvice.

 

II.

 

Za člana Školskog odbora Osnovne škole Podmurvice iz reda osnivača imenuje se Eugen Podobnik, na vrijeme do isteka mandata članova Školskog odbora.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/35-15
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 12. travnja 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.