GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 6. svibnja 2022.

Godina IX - broj 6.Na temelju članka 6. stavka 1. i članka 13. stavka 3. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća („Narodne novine“ broj 103/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 12. travnja 2022. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o osnivanju Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka
za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom osniva se Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.- 2027. godine (u daljnjem tekstu: Partnersko vijeće) kao savjetodavno tijelo sa ciljem sudjelovanja u pripremi, izradi i praćenju provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.- 2027. godine (u daljnjem tekstu: Strategija), utvrđivanja prioriteta razvoja te predlaganja strateških projekata bitnih za razvoj Urbane aglomeracije Rijeka.

 

Članak 2.

 

Za članove i zamjenike članova Partnerskog vijeća uz prethodno pribavljeno mišljenje izvršnog tijela svih jedinica lokalne samouprave u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka, imenuju se:

 1. Tajana Jukić Neznanović, predstavnica Grada Rijeke, za članicu (zamjenica Suzana Belošević Romac),
 2. Davor Skočilić, predstavnik Grada Bakra, za člana (zamjenica Maja Šepac Rožić),
 3. Mirela Smojver, predstavnica Grada Kastva, za članicu (zamjenik Stanko Vučetić),
 4. Paola Vučković, predstavnica Grada Kraljevice, za članicu (zamjenica Dragana Karan Popović),
 5. Zdenko Tupanjac, predstavnik Grada Opatije, za člana (zamjenica Biserka Čerina Barić),
 6. Dejan Ljubobratović, predstavnik Općine Čavle, za člana (zamjenik Marko Sobotinčić),
 7. Gordana Tomas, predstavnica Općine Jelenje, za članicu (zamjenica Vedrana Rački),
 8. Ivana Vlaše, predstavnica Općine Klana za članicu, (zamjenica Ivona Brentar Miličević),
 9. Sandro Viškanić, predstavnik Općine Kostrena, za člana (zamjenica Maša Smokrović),
 10. Ilan Viskić, predstavnik Općine Lovran, za člana (zamjenik Igor Čukanović),
 11. Smiljana Veselinović, predstavnica Općine Matulji, za članicu (zamjenica Astra Gašparini),
 12. dr.sc. Robert Mohović, predstavnik Općine Moščenićka Draga, za člana (zamjenica Sanja Filčić),
 13. Kristijan Lončarić, predstavnik Općine Omišalj, za člana (zamjenica Jelena Bigović),
 14. Zvonimir Vidović, predstavnik Općine Viškovo, za člana (zamjenica Jasmina Fabac),
 15. dr.sc. Ljudevit Krpan, predstavnik Primorsko-goranske županije, za člana (zamjenica Kristina Burina Bonefačić),
 16. Vedran Kružić, predstavnik Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije, za člana (zamjenica Sanja Ivetić),
 17. dr.sc. Heri Bezić, predstavnik Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Rijeka, za člana (zamjenica Sara Štrljić Pezelj),
 18. dr.sc. Snježana Prijić Samaržija, predstavnica Sveučilišta u Rijeci, za članicu (zamjenica prof.dr.sc. Senka Maćešić),
 19. sc. Saša Hirnig, predstavnik Veleučilišta u Rijeci, za člana (zamjenica dr.sc. Ljerka Tomljenović),
 20. Dalibor Kratohvil, predstavnik Obrtničke komore Primorsko-goranske Županije, za člana (zamjenik Darko Sertić),
 21. Igor Bajok, predstavnik Udruge za razvoj civilnog društva SMART, za člana (zamjenica Zvijezdana Schulz Vugrin),
 22. Mile Opačić, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine, za člana (zamjenica Vesna Blanuša),
 23. Mirela Pašić, predstavnica SOS Rijeka-Centra za nenasilje i ljudska prava, za članicu (zamjenica Greta Grakalić Rački),
 24. Ivo Usmiani, predstavnik Jadran galenskog laboratorija d.d., za člana (zamjenica Eva Usmiani Capobianco),
 25. Damir Balenović, predstavnik Jadran hotela d.d., za člana (zamjenik Ivan Barić),
 26. Toni Dujmović, predstavnik Dezinsekcije d.d., za člana (zamjenica Mirna Dujmović Cerovac),
 27. Branko Papeš, predstavnik Dogma nekretnine d.o.o., za člana (zamjenica Anita Ban),
 28. Anto Domić, predstavnik NetCom d.o.o., za člana (zamjenica Milena Domić).

 

Članak 3.

 

Partnersko vijeće zadaće obavlja u skladu sa Zakonom, Uredbom te Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0.

 

Članak 4.

 

Članovi i zamjenici članova Partnerskog vijeća imenuju se za razdoblje za vrijeme trajanja pripreme i provedbe Strategije.

 

Članak 5.

 

Stručne i administrativne poslove za Partnersko vijeće obavlja Ured Grada, Služba za koordinaciju poslova Urbane aglomeracije Rijeka u svojstvu Tehničkog tajništva.

 

 Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/34-15
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 12. travnja 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.