GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 12. svibnja 2022.

Godina IX - broj 7.Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 4. svibnja 2022. godine, donijelo je

 

  

O D L U K U
o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine

 

 

Članak 1.

 

Ne prihvaća se ponuda H.K. za kupnju nekretnine sa svojstvom kulturnog dobra – stana koji se nalazi u zgradi u Rijeci, Krešimirova 12, upisanog u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci na k.č.br. 1080 – kuća br. 12 s dvorištem i skladištem, površine 121 čhv, u zk.ul. 12483, k.o. Rijeka, kao: “7. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7): Šesterosoban stan broj 009 na četvrtom katu, koji se sastoji od šest soba, kuhinje, izbe, kupaonice, nužnika, hodnika, balkona, ukupne površine 159,77 m2 u zgradi u ul. Krešimirova br. 12″, koji je u vlasništvu H.K., u 1/1 dijela, po ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 170.000,00 € (slovima: stosedamdesettisuća eura), plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka dostavit će se podnositelju ponude iz članka 1. ove Odluke, Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/62
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 4. svibnja 2022.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.