GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 12. svibnja 2022.

Godina IX - broj 7.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”) broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 4. svibnja 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica

 

 

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica

 

Članak 1.

 

Obveza izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je člankom 308. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20-ispravak) – u daljnjem tekstu: GUP.

Nositelj izrade Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

 

II. Razlozi donošenja Plana

 

Članak 2.

 

Ovaj Plan se donosi radi:

– osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim GUP-om te prvonagrađenim radom na Natječaju za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica,

– utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina poslovne, mješovite, ugostiteljsko-turističke, javne i društvene namjene te stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja,

– definiranja javnih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja,

– utvrđivanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja, prvonagrađenim radom na Natječaju za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica i pozitivnim propisima.

 

 

III. Obuhvat Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Površina obuhvata Plana iznosi 42,2 ha.

 

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

 

Članak 4.

 

Područje obuhvata Plana smješteno je sjeverno od središnjeg dijela Riječke zaobilaznice te je tipološki različito i mjestimično, u najvećoj mjeri, neplanski izgrađeno. Na cjelokupnom području obuhvata Plana prisutno je stanovanje i to u obliku višeobiteljskih građevina. Najnoviju i najuočljiviju izgradnju predstavlja Islamski centar s džamijom smješten neposredno uz Riječku zaobilaznicu, hipermarket “Interspar” uz cestu Ž-5215 i rotor “Rujevica“. Uz navedene građevine ističe se i kompleks “Lovorka Kukanić” Unatoč blizini gradskog središta te izravnom povezanosti s gradskom auto-cestom područje obuhvata je prostorno planski neopravdano bilo zapušteno.

Glavne čvorišne točke preko kojih je područje obuhvata Plana prometno povezano su rotor “Rujevica“ (preko priključka kod hipermarketa “Interspar”) i planirani priključak u čvoru “Pilepići”, na mjestu današnjeg privremenog rotora, kao pristup prema Islamskog centru i Nogometnom kampu. 

Infrastrukturna opremljenost područja obuhvata Plana je substandardna (pokriven je samo dio područja obuhvata), a izrada Plana prvi je korak u komunalnom opremanju područja.

 

 

V. Ciljevi i programska polazišta Plana

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– utvrditi uvjete gradnje građevina poslovne, mješovite, ugostiteljsko-turističke, javne i društvene namjene te stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja (trgovine, obrt, ugostiteljstvo, druge usluge te društveni sadržaji),

– planirati gradnju na način da se osiguraju kvalitetne vizure prema priobalju,

– planirati infrastrukturno i komunalno opremanje,

– definirati smještaj glavne pješačke zone i drugih javnih površina te utvrditi uvjete njihovog uređenja,

– osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

Programska polazišta su sinteza urbanog modela utvrđenog temeljnim uvjetima određenim GUP-om, prvonagrađenim radom na Natječaju za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica i ocjene postojećeg stanja kako bi se postigla potpuna integracija krajolika, arhitekture i svih vidova prometa.

 

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

 

Članak 6.

 

Plan je potrebno izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama,

– programu gradnje koji je utvrđen prvonagrađenim radom na Natječaju za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica i

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Grad Rijeka.

 

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja, uključujući i idejna rješenja cestovne, komunalne i javne infrastrukture, izradit će izrađivač Plana.

 

 

VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Plana

 

Članak 8.

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite, Rijeka,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

– Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Rijeka,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka,

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,

– Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Delnice,

– Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb,

– Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

– Javna ustanova Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Rijeka

– KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

– Energo d.o.o. Rijeka,

– KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

 

 

IX. Rokovi

Članak 9.

 

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:  

– za izradu Nacrta prijedloga Plana – rok od 90 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke, 

– za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Plana – rok od 30 dana,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana – rok od 30 dana od provedene javne rasprave.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja Odluke. U slučaju da tijela iz članka 8. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u predmetnom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

 

X. Zabrane i ograničenja zahvata u prostoru

 

Članak 10.

 

Tijekom izrade i donošenja Plana nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se mogu graditi nove građevine.

 

 

XI. Izvori financiranja

Članak 11.

 

Izrada Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke.

 

 

XII. Završna odredba

 

Članak 12.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/48
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 4. svibnja 2022.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Privitak 1. – Obuhvat Plana