GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 6. svibnja 2022.

Godina IX - broj 6.Na temelju članka 30. stavka 1. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/19, 22/19 i 15/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 -pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 27. travnja 2022. godine, donio je

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta
za određene korisnike

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike (“Službene novine Grada Rijeke” broj 1/22 i 4/22) članak 2. mijenja se i glasi:

“Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 1. ove Odluke, određuju se kako slijedi:

1. Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove – ukupno 29 parkirališnih mjesta na lokacijama:

– Ulica Žrtava fašizma                                                                                                          11 mjesta,

– Ulica Đure Šporera                                                                                                              13 mjesta,

– Putnička obala                                                                                                                      5 mjesta.

2. Ministarstvo nadležno za obranu – ukupno 6 parkirališnih mjesta, na lokaciji Putnička obala.

3. Konzularni ured – ukupno 2 parkirališna mjesta po konzularnom uredu, na najbližoj mogućoj lokaciji.

4. Inspekcijska tijela – do 3 parkirališna mjesta po inspekcijskom tijelu, na najbližoj mogućoj lokaciji.

5. Pravosudno tijelo – ukupno 9 parkirališnih mjesta na lokacijama:

– Ulica Frana Kurelca                                                                                                             3 mjesta,

– Putnička obala                                                                                                                     4 mjesta,

– Zadarska ulica                                                                                                                     2 mjesta.

6. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka – ukupno 1 parkirališno mjesto, na lokaciji Putnička obala.”

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-02/22-01/39-17
URBROJ: 2170-1-15-00-22-1
Rijeka, 27. travnja 2022.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.