GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 12. svibnja 2022.

Godina IX - broj 7.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 4. svibnja 2022. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjeni i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/21) u članku 2. iza podstavka 3. dodaju se novi podstavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. koji glase:

“- prilagodbe prometne mreže planiranim razvojnim projektima,

– definiranja nove namjene i uvjeta gradnje za područje sekundarnog gradskog središta Rujevica,

– usklađenja područja zaštite zaštićenog kulturnog dobra i mjera provedbe na zaštićenim područjima,

– ukidanja izdvojenog građevinskog područja Površine infrastrukturnih sustava državnog i županijskog značaja planske oznake IS-24,

– izmjene oblika i površine luka posebne namjene,

– razmatranja tipologije gradnje te mogućnosti realizacije interpolacije u izgrađenim dijelovima grada te odnosa prema zelenilu unutar okućnica,”.

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 10.

 

Članak 2.

 

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

“Na temelju zahtjeva fizičkih i pravnih osoba te provedenih postupaka ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada i prijedloga formiranja pojedinih građevnih čestica, utvrđena je opravdanost korekcije građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja.”

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6., i 7. koji glase:

“Konzervatorska podloga grada Rijeke, usvojena u prethodnom razdoblju, važan je dokument čije mjere provedbe treba pretočiti u prostorno-plansku dokumentaciju kako bi se na provedbenoj razini definirali uvjeti za zaštiti graditeljskog nasljeđa, sklopova i ambijenata.

Područje Površine infrastrukturnih sustava državnog i županijskog značaja planske oznake IS-24, koje je primarno formirano kao bi se omogućilo preseljenje Auto-kluba Rijeka s područja Preluka i tako omogućila realizacija planske namjene na platou Preluka, nije više predmet interesa Autokluba Rijeka te se isto planira vratiti u namjenu “Zaštitna šuma” (Š2).

Granice lučkog područja za luke posebne namjene: sportsku luku Grčevo, brodogradilište/marinu Kantrida i sportsku luku Brgudi potrebno je analizirati i potencijalno predložiti odgovarajuće izmjene kako bi se omogućio daljnji postupak izdavanja koncesija za spomenute luke posebne namjene.

Tijekom provedbe Plana, a nastavno na procese u gradnji, novija podzakonska rješenja i postupanje nadležnih tijela, dolazi do potrebe određenih prilagodbi, te će se analizirati utvrđeni uvjeti gradnje pojedinih građevina, naročito u pogledu tipologije gradnje te mogućnosti realizacije interpolacije u izgrađenim dijelovima grada kao i odnos prema zelenilu unutar okućnica.”

 

Članak 3.

 

U članku 5.  podstavku 3. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju podstavci 4., 5., 6., 7. i 8. koji glase:

– revidirati prometnu mrežu i uvrstiti nove prometnice,

 – definirati odgovarajuće uvjete za gradnju stambenih i mješovitih građevina na području sekundarnog gradskog središta Rujevica, 

 – utvrditi mjere provedbe sukladno Konzervatorskoj podlozi grada Rijeke,

 – utvrditi oblik i površinu luka posebne namjene u skladu s propisima iz područja koncesioniranja luka posebne namjene,

 – novelirati uvjete gradnje pojedinih vrsta građevina i urbana pravila.”

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/47
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 4. svibnja 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.