GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 12. svibnja 2022.

Godina IX - broj 7.Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14,12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici  4. svibnja 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o zakupu dijelova plutajućeg objekta – Broda Galeb

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o zakupu dijelova plutajućeg objekta – Broda Galeb (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/20), u članku 3. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

“- dio gornje i glavne palube ukupne površine od 401 m2 (neto korisna površina koja se daje u zakup) čija je namjena pružanje usluge smještaja.”

 

Članak 2.

 

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Zakupnik sudjeluje i u troškovima održavanja ispitivanja tehničkih sustava Broda Galeb sa svim potrebnim servisima, u postotku od 18,97% ukupnih troškova navedenog održavanja.”

 

 

Članak 3.  

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/59
URBROJ: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 4. svibnja 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.